Bazı Sağlık Personellerinin Görev Tanımlarında Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre bazı sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı iki meslek grubuna da ilk defa görev tanımı yapıldı.

Bazı Sağlık Personellerinin Görev Tanımlarında Değişiklik Yapıldı

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin 5 maddesinde değişiklik yapıldı.

Yapılan düzenlemelerde; Anestezi teknisyeni/teknikeri, Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, Acil tıp teknikeri, Acil Tıp Teknisyenlerinin görev tanımlarında değişiklik yapılmış ayrıca Biyomedikal Mühendisi ve Gerontologların görev tanımları yapılmıştır.

Anestezi teknisyeni/teknikerinin görev tanımına "Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda ameliyata girecek hastayı entübe eder. Acil durumlarda da tabip sorumluluğunda hastayı entübe edebilir." ve "Tabip sorumluluğunda parenteral girişimleri yapar, hastaya gerekli ilaç ve sıvıları uygun parenteral girişim ile uygular." şeklinde iki yeni görev eklenmiştir.

Acil tıp teknikerinin görev tanımlarının arasına "invaziv/noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamasını yapmak, iğne dekompresyon uygulaması yapmak" eklenmiştir.

İşte yapılan yönetmelik düzenlemesinin karşılaştırmalı madde cetveli

Anestezi Teknisyeni

ESKİ DÜZENLEME

YENİ DÜZENLEME

ANESTEZİ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

İki yeni görev eklendi.

"h) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda ameliyata girecek hastayı entübe eder. Acil durumlarda da tabip sorumluluğunda hastayı entübe edebilir.

ı) Tabip sorumluluğunda parenteral girişimleri yapar, hastaya gerekli ilaç ve sıvıları uygun parenteral girişim ile uygular."

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ/ TEKNİKERİ

f) Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

g) Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.

"f) Uzman tabip gözetiminde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

g) Tabip sorumluluğunda radyoopak madde enjeksiyonu yapar."

ACİL TIP TEKNİKERİ

a) İntravenöz ve intraossöz girişim ile hastaneye ulaşıncaya kadar, Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanır.

b) Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması, gerekli hallerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar.

c) Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve basit kanama kotrolü yapar.

d) EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapar, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.

"a) Hastaneye ulaştırıncaya kadar hastaya Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları uygun yollardan herhangi biriyle uygular.

b) Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon, gerekli hallerde krikotirotomi, invaziv/noninvaziv mekanik ventilasyon ve oksijen uygulamaları yapar.

c) Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve basit kanama kotrolü ve iğne dekompresyon uygulaması yapar."

"d) EKG ve monitörizasyon ile ritim değerlendirmesi yapar, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular."

ACİL TIP TEKNİSYENİ

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.

"a) Yetkili sağlık meslek mensubunun sorumluluğunda hastaya uygun paranteral girişim yapar."

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

a) Sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde mühendislik teknik görüş ve yönetim becerilerini uygular.

b) Tıbbi cihaz ve biyomedikal teknik hizmetlerin; bakım, onarım, kalibrasyon gibi tedarik süreçlerinin teknik şartname hazırlığı, hizmeti ifa, muayene ve kabul bölümlerinde teknik uzman olarak görev alır.

c) Tıbbi cihazların teknik performans ve finansal değerlendirmelerini yaparak tıbbi cihaz, mal ve hizmet alım komisyonlarında teknik bilgi desteği sağlar.

ç) Tıbbi cihazların güvenli ve verimli kullanımına ilişkin sağlık personelini bilgilendirir, eğitim verir ve gerekli tedbirleri alır.

d) Biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların sağlık tesisi içerisinde envanter kayıtlarının oluşturulmasını, güncellenmesini ve izlenebilirliğini sağlar.

e) Dijital hastane yönetimi, verimlilik, kalite ve akreditasyon süreçlerinde biyomedikal mühendisliği ve tıbbi teknoloji yönetimine ilişkin kriterlerin mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlar.

f) Sağlık tesislerinde bulunan biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların aktif çalışma zamanlarının izlenebilirliğini sağlar ve ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların hurda, enkaz ve köhneye ayrılması ile bertaraf süreçlerinde teknik uzman olarak bilgi desteği sağlar.

g) Tıbbi cihazların periyodik bakım, onarım, kalibrasyon, kurulum, söküm ve taşıma gibi teknik işlemleri planlar ve gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar.

GERONTOLOG

a) Yaşlının kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile birincil görüşmeleri yapar, geriatrik hizmeti planlar, takibini yapar ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

b) Yaşlının yararlandığı/yararlanacağı hizmetleri tespit eder ve tıbbi, sosyal, hukuki ve diğer hizmet süreçlerini düzenler, ilgili birimlerle iletişime geçer ve hizmet alanları bilgilendirir.

c) Gerontolojik Değerlendirme Raporu (GDR) düzenler.

ç) Yaşlı ziyaretleri yaparak; yaşlının ihtiyaçlarını tespit eder, ölçer, değerlendirir ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür.

d) Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak üzere; sosyal izolasyonun önlenmesine yönelik sosyal ilişki ağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenler.

e) Gerontolojik hizmet sunumuna dair ergonomik ihtiyaçları tespit eder ve düzenlenmesini sağlar.

f) Yaşlının akut sağlık sorunları ve acil bakım ihtiyacında kriz yönetimini sağlar.

g) İlgili birimler ile görüşerek ihtiyaç sahibi yaşlının, bakımevine yerleştirilmesini ve/veya maddi yardım almasını sağlar."

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 00:18

Samet Kaya


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER