Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla Dr. Aylin Cesur tarafından verilen soru önergesinde, birinci dereceye inen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e soruldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM îçtüzüğü'nün 96'mcı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandınimasmı saygılarımla arz ederim. 09/03/2023 Dr. Aylin CESUR/ Isparta Milletvekili

Ek gösterge; memurların aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu sebeple ek göstergenin yüksek olması demek emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Kamu görevlileri ile emeklilerine yönelik 3600 ek gösterge için Devlet Memurlan Kanunu ile Bazı Kanımlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 5 Temmuz 2022'de Resmi Gazetede yayınlanmış ve uygulama için de 15 Ocak 2023 tarihi verilmişti.

Yasa teklifi ile birçok meslek grubu ve unvanın (din görevlileri, hemşireler, öğretmenler, polisler, şube müdürleri gibi) ek göstergeleri yeniden belirlenmesine rağmen Genel İdari Hizmetler Sınıfında bulunan memurlar, yönetim kademelerinden sayılan ve belirli bir mesleki eğitimden sonra sınavla atanan şefler, teknikerler ve benzer durumdaki kamu görevlileri ek gösterge düzenlemesinden faydalanamamaktadır.

3600 ek göstergeden Ziraat Teknikerleri yararlanamazken, beraber çalıştıklan, yan masada görev yapan Veteriner Sağlık Teknikerleri 3600 ek göstergeden yararlanmaktadır. Aynı şekilde kolluk görevini yürüten çalışanlardan bekçi, polis 3600 ek göstergeden yararlanabiliyorken, orman muhafaza memurlan yararlanamamaktadır. 2 yıllık üniversite mezunlanna ve yönetim kademesinde yer alan tüm kamu yöneticilerine 3600 ek gösterge verilirken, yönetici grubunda yer alan Kamu Şefleri kapsam dışı bırakılmıştır. Anayasa'nın 55. maddesinde "Devlet, çalışanlarm yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmalan için gerekli tedbirleri alır." denilmektedir.

Emsal görev ve unvanlarda birçok eksiklik ve mağduriyete sebep olan bu düzenleme ne yazık ki adaletli ve kapsayıcı bir çalışma olmamakla birlikte çalışanlar arasında iş barışını ve eşitlik ilkesini bozmaktadır.

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Bu bağlamda;

  1. Benzer görevlerde ve unvanlarda çalışanların 3600 ek göstergeden yararlanamamasının gerekçeleri nelerdir?
  2. 3600 ek göstergeden yararlanamayan çalışanlar arasında adaletin sağlanması, düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve 1. derecedeki tüm Memur ve Memur Emeklilerine 3600 ek gösterge haklarının verilmesi için Bakanlığınız tarafından yürütülen çalışmanız var mıdır?
Editör: Sinan Yıldırım