AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fesih şartları” ibaresi “disiplin işlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Sözleşmeleri, Bakanlık adına imzalamaya ve sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali sözleşme yapma yetkisini il sağlık müdürüne devredebilir.”

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7- (1) Sözleşme süresi sonunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak görevine devam etmek isteyenlerin sözleşmesi yenilenir.
(2) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa istinaden bedelli askerlik yapmak üzere pozisyonlarının korunması talebinde bulunanların sözleşmesi sona erdirilir ve terhis tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ayrılmadan önce çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşme imzalayarak göreve başlatılır.”

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşınmadığının veya bu şartların sonradan kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi.
ç) Çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi.
d) Sağlık sebebiyle yüz seksen günü aşan süreyle görevini ifa edememesi.
e) Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verilmesi nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması.
f) Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş defa nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi.”

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Disiplin işlemleri ve görevden uzaklaştırma MADDE 10- (1) Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları hakkında uygulanacak disiplin cezalarında 5258 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler dışında, 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

(2) Aylıktan kesme cezası, aile hekimleri için 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre, aile sağlığı çalışanları için 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretinin 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanır.
(3) 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında çalışanlar için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, brüt ücretinin 1/6-1/4 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanır.
(4) Devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiğinde aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının sözleşmesi vali tarafından feshedilir.
(5) Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının disiplin amiri, pozisyonunun bulunduğu yerdeki ilçe sağlık müdürü/toplum sağlığı merkezi başkanıdır.
(6) Bu maddede hüküm bulunmayan haller ile disiplin kurulları ve disiplin soruşturmalarına ilişkin hususlarda, 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
(7) Aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, Sağlık Bakanı, Vali, Bakanlık Müfettişi tarafından, sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle üç aya kadar görevden uzaklaştırılabilir. İhtiyaç halinde ve gerekmesi durumunda bu süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.”

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8– Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “üçüncü fıkrası” ibaresi “yedinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9– Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (11) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu ödeme, herhangi bir disiplin cezası almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin % 42’si oranında yapılır. Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.”

110. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Tebligatları Yayımlandı 110. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Tebligatları Yayımlandı

MADDE 10– Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (11) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu ödeme, herhangi bir disiplin cezası almamış olan sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarının tavan ücretin % 3’ü oranında yapılır. Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.”

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Editör: Sinan Yıldırım