Yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya eğitim aile hekimliği birimlerinde, aile hekimliği hizmetlerinin sunumunda görev alan eğitici, asistan, aile sağlığı çalışanı ve eğitim kurumuna yapılacak ödemeler ve sözleşme esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren ve Bakanlık ile sözleşme imzalamış olan eğitim kurumlarını,

b) Kurumsal sözleşme kapsamında görev yapan eğiticileri, asistanları ve aile sağlığı çalışanlarını,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 352 nci, 361 inci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile sağlığı çalışanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlık veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

b) Asistan: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma ile kamu özel işbirliği modeli ile hizmet sunan hastanelerinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan ve eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya biriminde aile hekimliği hizmeti veren asistan/araştırma görevlisini,

c) Aylık başarı yüzdesi: Asistan ve aile sağlığı çalışanlarının, o ay içinde yaptıkları aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yapması gereken aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine orantısının yüz ile çarpımı,

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

d) Eğitici: Eğitim aile sağlığı merkezinde veya eğitim aile hekimliği biriminde, tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu personelin eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistan gibi tıpta uzmanlık mevzuatına göre eğitim vermeye yetkili kişileri,

e) Eğitim aile hekimliği birimi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği hizmeti veren bir asistan ile en az bir aile sağlığı çalışanından oluşan, üniversite veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu özel işbirliği modeli ile hizmet sunan hastanelerine bağlı yapıyı,

 f) Eğitim aile sağlığı merkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sağlığı çalışanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği ve tamamı eğitim aile hekimliği birimlerinden oluşan üniversite veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu özel işbirliği modeli ile hizmet sunan hastanelerine bağlı yapıyı,

g) Eğitim kurumu: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu özel işbirliği modeli ile hizmet sunan hastanelerini,

ğ) Geçici asistan: Asistanın yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan asistanı,

h) Geçici aile sağlığı çalışanı: Aile sağlığı çalışanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan aile sağlığı çalışanını,

ı) Gezici sağlık hizmeti: Asistan ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

i) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

j) Tavan ücret: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti,

k) Yerinde sağlık hizmeti: Asistan ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,

ifade eder.

Eğitim aile sağlığı merkezi ve eğitim aile hekimliği birimi

MADDE 5- (1) Asistanların saha eğitimleri için aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversitelerde, valilik ile üniversite rektörlüğü arasında imzalanacak EK-1’de yer alan sözleşme üzerine, Bakanlığa bağlı eğitim araştırma hastanelerinde doğrudan Bakanlıkça, asistan sayısı esas alınarak eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimi açılır. Eğitim kurumuna bağlı birden fazla eğitim aile sağlığı merkezi açılabilir.

(2) Eğitim kurumunca doğrudan veya eğitim kurumunun talebi üzerine müdürlük tarafından eğitim aile sağlığı merkezi hizmet mekânı oluşturulur. Müdürlük tarafından oluşturulan eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği birimi eğitim kurumuyla koordineli bir şekilde müdürlükçe işletilir. Ancak kamu özel işbirliği modeli ile hizmet sunulan hastanelere bağlı eğitim aile sağlığı merkezleri/eğitim aile hekimliği birimleri müdürlük tarafından açılır ve işletilir.

(3) Boşalan veya yeni açılacak aile hekimliği birimleri yerleştirme ilanına çıkılmadan önce ildeki eğitim kurumlarına bildirilir ve talep edilen birimler eğitim kurumlarına tahsis edilir.

(4) Eğitim aile sağlığı merkezinin/eğitim aile hekimliği biriminin, sağlık hizmetlerinin çeşidine ve niteliğine uygun olması, hizmeti sunan ve kullananların memnuniyetini sağlaması, fonksiyonel ve yapısal olarak belirlenen asgari şartları sağlaması ve hizmetten yararlanacakların kolayca ulaşabilecekleri yerde olması esastır.

(5) Eğitim aile sağlığı merkezindeki/eğitim aile hekimliği birimindeki asistan ve aile sağlığı çalışanı ile ayrıca sözleşme yapılmaz.

(6) Eğitim aile sağlığı merkezinde/eğitim aile hekimliği biriminde; eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği uzmanlık eğitimi gören bir veya birden fazla asistan tarafından aile hekimliği hizmeti verilir. Asistanların rotasyon süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararlarına göre belirlenir.

(7) Hizmet sunumu, denetim ve mekâna ilişkin hususlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(8) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde çalışan asistanlar için yapılacak uzaktan ve/veya yerinde eğitimler hizmette aksamaya meydan vermeyecek şekilde planlanır ve uygulanır. Bu eğitimler haftada iki gün ikişer saat olmak üzere toplam dört saat olarak verilir ve çalışma süresine dâhil edilir. Eğitici, beş birime kadar haftalık asgari sekiz saat, altı ve üzerindeki her birim için haftada ilave bir saat eğitim/hizmet verir. Eğitim ihtiyaçları için eğitim aile sağlığı merkezlerinde eğitim salonu/asistan odası ve araç gereçler bulunur.

(9) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde verilen aile hekimliği hizmetleri, eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda verilir. Eğitici müdürlük ile koordinasyonu sağlamakla görevli olduğu gibi eğitim kurumu tarafından işletilen eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminin işletilmesinden kurumu ile birlikte birinci derecede sorumludur.

(10) Eğitim aile hekimliği birimleri, çalışma bölgesi içinde olmak kaydıyla bu maddedeki hususlara bağlı kalınarak eğitim kurumunun teklifi ve müdürlüğün onayı ile hizmet mekânını değiştirebilirler. Eğitim aile sağlığı merkezlerine Bakanlık tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde isim verilir.

(11) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde eğitim kurumu tarafından eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanı olarak görevlendirilen personel tam gün esasına göre çalışır. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim kurumu tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dâhil edilir. Çalışılan gün ve saatler eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminin görünür bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır.

(12) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde kayıtlı kişiler için gereken tetkik, teşhis ve görüntüleme hizmetleri eğitim kurumunca verilir. Eğitim kurumunun talebi halinde bu hizmetler müdürlük aracılığı ile de temin edilebilir.

(13) Eğitici ve asistanlar Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğindeki aile hekimlerinin, aile sağlığı çalışanları ise Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğindeki aile sağlığı çalışanlarının yetkilerine sahip olup görev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Eğitici ve asistanlar Bakanlıkça belirlenen eğitimlerden muaftır.

Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı

(14) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanlarının göreve başlayışları ve ayrılışları eğitim kurumu sorumluluğunda yapılır. Personel hareketleri bir ay öncesinden müdürlüğe bildirilir.

(15) Aile Hekimliği Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine istinaden kişilerin aile hekimlerini değiştirme hakları saklı olmak kaydıyla sağlık hizmeti planlamasına uygun olarak müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayına istinaden eğitim aile hekimliği birimlerine bireysel veya toplu olarak aile hekimliği kişi kaydı veya kayıt değişikliği yapılır.

Kurumsal esaslar

MADDE 6- (1) Eğitim aile sağlığı merkezinde ve eğitim aile hekimliği biriminde görev yapacak olan eğitici, asistan ile aile sağlığı çalışanları eğitim kurumu tarafından belirlenir ve müdürlüğe bildirilir. Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere eğitim kurumu tarafından aile sağlığı çalışanı temin edilemediği durumlarda müdürlük tarafından görevlendirme yapılır. Eğitim aile sağlığı merkezlerinde; eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede eğitim kurumunca öncelikle aynı eğitim aile sağlığı merkezinde çalışanlar arasından olmak üzere en fazla bir birim için görevlendirme yapılır. Eğitim aile hekimliği birimleri için ise aynı aile sağlığı merkezindeki diğer eğitim aile hekimliği birimlerinden görevlendirme yapılır. Bu fıkraya göre yapılan görevlendirmeler en geç ilgilinin birimini boşalttığı tarihte müdürlüğe bildirilir.

(2) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde görev yapacak olan eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanları; izinler, disiplin işlemleri ve kazanç getirici faaliyet yasağı bakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tabidirler.

(3) Eğitim kurumunda birden fazla eğiticinin bulunduğu hallerde birimlerin/asistanların sorumluluğu eğiticiler arasında paylaştırılabilir.

(4) Eğitim aile hekimliği birimleri ile bu birimlerde görevli asistan ve aile sağlığı çalışanlarının hafta içi çalışma süresi, kırk saatten az olmamak kaydıyla Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Eğitim faaliyetleri sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin sunumunu olumsuz etkilemeyecek şekilde eğitim kurumunca yürütülür. Eğitim aile hekimliği birimlerinde görevli eğiticilerin haftalık çalışma süresi kendi mevzuatına göre belirlenir.

(5) Asistanın eğitim süresinin tamamlanması, ücretsiz izin kullanması, istifa etmesi ve diğer nedenlerle görevlendirilecek asistan olmaması durumunda birim müdürlüğe devredilir. Bu devir işlemi yapılıncaya kadar aile hekimliği hizmeti doğrudan eğitici tarafından verilebilir. Bu birimlere sekiz ay süre ile eğitim kurumunun hakları korunarak müdürlükçe görevlendirme yapılır ve bu birimler yerleştirmeye açılmaz. Müdürlükçe görevlendirme yapılan sekiz aylık sürenin dolmasını müteakip, eğitim kurumunda aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlamış asistan bulunmaması durumunda eğitim kurumu ile yapılmış olan kurumsal sözleşmeden doğan haklar sona erer.

Eğitim kurumuna yapılacak ödemeler

MADDE

7- (1) Eğitim aile hekimliği birimlerinde kişi kaydı, görev yapacak asistan için açılan birime yapılır. Eğitim kurumuna yapılacak ödemelerde, eğitim aile hekimliği birim sayısına göre;

a) Bir birim için, kayıtlı kişi başına 26,24 TL (yirmialtı lira yirmidört kuruş),

b) İki ila üç birim için, kayıtlı kişi başına 23,61 TL (yirmiüç lira altmışbir kuruş),

c) Dört ve üzeri birim için, kayıtlı kişi başına 21 TL (yirmibir lira),

ç) Birden fazla eğitim aile sağlığı merkezinde hizmet sunan eğitim kurumlarında toplam 6 ve üzeri eğitim aile hekimliği birimi için ise kayıtlı kişi başına 26,24 TL (yirmialtı lira yirmidört kuruş),

esas alınır.

(2) Müdürlük ilgili ödemeyi eğitim kurumunca görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödeme bilgileri ile beraber eğitim kurumlarının, Bakanlık ile birlikte kullanım ve/veya işbirliği protokolü imzalanan kurum ya da kuruluşlarda ise Bakanlığa bağlı hizmet sunan hastanelerin döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak hesaba aktarır. Aktarılan bu tutar ilgili döner sermaye mevzuatı hükümlerine tabi tutulmayarak herhangi bir kesinti yapılmaksızın döner sermaye işletmelerince muhasebe kayıtlarında emanet hesabına alınır. Her bir eğitim aile hekimliği birimi kapsamında 2800 üzeri kayıtlı kişi için ödeme yapılmaz.

(3) Bakanlık tarafından yapılacak ödemelerde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimleri, eğitim kurumlarının saha hizmetini sunan birer birimi olup bu birimlerde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanlarının temel ek ödemeleri ve eğiticilerin çalışılan süre ile orantılı olarak teşvik ödemeleri, ilgili mevzuat kapsamında eğitim kurumunca ödenir.

b) Asistan ve aile sağlığı çalışanına, 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan teşvik ek ödemesi yapılmaz.

c) Bakanlık tarafından eğitim kurumuna yapılan ödemelerden öncelikle eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanlarına 8 inci madde uyarınca yapılacak ödemeler, eğitim kurumunca yapılır.

(4) Hizmet verilen eğitim aile sağlığı merkezinin veya eğitim aile hekimliği biriminin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya, güvenlik, ilave sağlık personeli ve benzeri giderleri ikinci fıkra uyarınca aktarılan tutarlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır. Ancak müdürlükçe işletilen eğitim aile sağlığı merkezlerinin/eğitim aile hekimliği birimlerinin işletme giderleri bu madde kapsamında eğitim kurumuna aktarılacak tutardan mahsup edilerek müdürlüğün döner sermaye bütçesine aktarılır.

(5) Laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, tetkik, teşhis ve tıbbi sarf malzemelerine ilişkin giderler ile gezici ve yerinde sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ikinci fıkra uyarınca aktarılan tutarlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır. Bu hizmetlerinin müdürlükçe yürütülmesi halinde giderler eğitim kurumuna aktarılacak tutardan mahsup edilerek müdürlüğün döner sermaye bütçesine aktarılır.

(6) Eğitim kurumuna, her eğitim aile hekimliği birimi için, birimin açıldığı tarihten itibaren kayıtlı kişi sayısı 2800’e ulaşana kadar en fazla sekiz ay boyunca 2800 kayıtlı kişi üzerinden ödeme yapılır.

(7) 6 ncı maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde müdürlüğe devredilen birim/merkez için eğitim kurumuna herhangi bir ödeme yapılmaz.

(8) Vakıf üniversitelerine bağlı eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği birimi için, birinci fıkrada belirlenen ödeme vakıf üniversitesinin Bakanlığa bildirilen hesabına yapılır. Bu ödemenin dışında eğitim kurumu, eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanına ayrıca herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler

MADDE 8- (1) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve/veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen asistan ve aile sağlığı çalışanına çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır.

(2) Asistana 7 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan birime kayıtlı kişiler için;

a) Gebeler için (3) katsayısı,

b) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

c) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,

ç) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,

d) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,

esas alınarak puanlar hesaplanır. Bu puanlar toplanarak ara puan bulunur. Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi hastalıkların taranması, takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile vaka yönetimine göre (0,90) ila (1,50) arasında belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile ara puan çarpılmak suretiyle ödemeye esas puan hesaplanır. Bu puanın, tavan ücretin onbinde 1,75’i ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır. 2800 üzeri kayıtlı kişi için ödeme yapılmaz. Bakanlıkça sevk sistemi uygulamasına geçilmesine karar verilen il ve/veya ilçelerde tarama ve takip katsayısı (0,90) ila (2) arasında uygulanır. Tarama ve takip katsayısına dâhil edilecek olan hastalıklar ile bu hastalıkların tarama, takip ve takip sonucunda meydana gelecek değişimlerin oranları, bu oranların hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Eğiticiye, 7 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan; eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan ve kendi sorumluluğunda olan her bir asistana yapılan ödemeden, 9 uncu maddede belirlenmiş usul ve esaslara göre kesinti yapıldıktan sonra elde edilen toplam tutarın, EK-2’de yer alan eğitici ödeme tablosunda gösterilen katsayılar ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır. Eğitim kurumunca, asistan sayısının yetersizliği nedeniyle sadece bir eğitim aile hekimliği birimi açılması halinde ilk sekiz ay boyunca eğitici için hesaplanmış olan brüt ödeme; 2,65 katsayısıyla, iki eğitim aile hekimliği birimi açılması halinde 1,6 katsayısıyla çarpılarak yapılır. Birim sayısı değiştiği ayı takip eden aydan itibaren bu hesaplama yöntemi değiştirilir.

(4) Aile sağlığı çalışanı için 7 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usul ile hesaplama yapılır. Ancak (1,75) katsayısı (0,21) olarak uygulanır.

(5) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve birimlerinde; asistan ve aile sağlığı çalışanları, yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında bulunamadığında; bu kişilere ikinci ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca yapılması gereken ödemelerin, %50’si asıl asistan ve aile sağlığı çalışanına, %50’si ise çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak sadece görev yapan geçici asistan ve aile sağlığı çalışanına ödenir.

(6) Eğitim kurumuna, 7 nci maddenin altıncı fıkrasına istinaden ödeme yapıldığı sürece, asistan ve aile sağlığı çalışanına yapılacak kayıtlı kişi ödemesi 2800’e tamamlanan kişi için (0,79) katsayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Asistan ve aile sağlığı çalışanından yapılacak kesintiler

MADDE 9- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı başarı yüzdesine göre eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan her bir asistandan 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, her bir aile sağlığı çalışanından 8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı yüzdesi, % 98 – % 97 ise % 2’si,

b) Aylık başarı yüzdesi, % 96 – % 95 ise % 4’ü,

c) Aylık başarı yüzdesi, % 94 – % 90 ise % 6’sı,

ç) Aylık başarı yüzdesi, % 89 – %85 ise % 8’i,

d) Aylık başarı yüzdesi, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,

esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek asistana ve aile sağlığı çalışanına yapılacak ödemeden düşülür.

(2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenerek duyurulur.

(3) Köy veya mahalle yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(4) Asistan ve aile sağlığı çalışanından bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak kesintiler nedeniyle oluşabilecek azalış miktarı eğitim kurumuna yapılacak ödemeden düşülür.

(5) Bu maddenin birinci fıkrası dışındaki tüm kesintiler eğitim kurumunca yapılır.

Diğer hususlar

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır.

(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edilir ve asistanlara, eğiticilere, aile sağlığı çalışanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve hükümler ile mevzuattaki atıflar

MADDE 11- (1) 26/9/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

(3) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı sekizinci bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

İşletme devri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce açılmış olan eğitim aile sağlığı merkezleri ve eğitim aile hekimliği birimlerinin işletmesi eğitim kurumunun talebi ve Bakanlığın onayı ile müdürlüğe devredilebilir.

Geçiş süreci ödemeleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarınca açılan eğitim aile sağlığı merkezleri/eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanlarına 1/7/2022 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar temel ek ödemeleri ve eğiticilerin teşvik ek ödemeleri (çalışılan süre dikkate alınarak) eğitim kurumunca ödenir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

Editör: Sinan Yıldırım