Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2.maddesine göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

mardin-artuklu-universitesi-saglik-personeli-alim-ilani

Dokuz Eylül Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak Dokuz Eylül Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

ARANAN ŞARTLAR

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.

 1. 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Belirtilen unvan için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  4. Türk Ceza Kanunu’nun maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinekarşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  6. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 2. Sözleşme yapmaya hak kazanan aday hakkında Güvenlik/Arşiv Araştırması yapılacak olup güvenlik/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. (KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış )
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 1. Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93 puanına sahip olmak.

  DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 2. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.
 3. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına
 4. İlan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday
 5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespitedilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
 6. Eksik evrak,yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
 7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin
 8. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
 9. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 10. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi (düzenleme/tanzim/eğitim tarihi) yer almayan belge veya sertifikalar kabul
 11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
 12. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
 13. Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurması
 14. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gün mesai bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

  Başvurular şahsen alınacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  İSTENİLEN BELGELER

 2. Başvuru Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
 3. 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç
 4. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve
 5. İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 6. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 7. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
 9. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)
 10. Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

  BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

 12. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedekler, Üniversitemizin (http://www.artuklu.edu.tr) internet adresinden ilan İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 13. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır

Editör: Sinan Yıldırım