Sağlık Bakanlığı personelleri  liyakatsız idareci atamalarından bıkkınlarını dile getirerek uzun zamandır yapılmayan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı istiyor.

Sağlık Personelleri  Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Sınavı İstiyor

Sağlık Bakanlığının WEB sayfasında da hali hazırda yayında bulunan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği, dayanağını 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi ve 15/371999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinden almaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 2. Maddesinin kapsam kısmında “Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı’nın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin şoför, teknisyen, memur, daktilograf, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, ayniyat saymanı, programcı, çözümleyici, şef, koruma ve güvenlik şefi, döner sermaye saymanı, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, hastane müdür yardımcısı, okul müdür yardımcısı, hastane müdürü, okul müdürü, depo ve tamirhane müdürü, şube müdürü ve döner sermaye merkez müdürü kadrolarına atanmalarında usul ve esasları kapsar” hükmü yer almaktadır. 

'Hekimler Göçü'nde Temmuz Rekoru! En Büyük Kayıp İstanbul'da 'Hekimler Göçü'nde Temmuz Rekoru! En Büyük Kayıp İstanbul'da


Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5- maddesinde “ Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 
A) Genel Şartlar: 
1) Atama yapılacak boş kadro bulunması, 
2) Dört veya daha yukarı derecedeki kadrolara atanacaklar için asgari olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak, 
3) Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak değerlendirme sonucu başarılı bulunmak ve yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak, 
4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması, 
5) Şef, uzman, müdür yardımcısı, müdür ve şube müdürü kadrolarına atanacakların hizmet süresi içerisinde aylıktan kesme cezasından daha ağır bir ceza almamış olması şarttır” hükmü yer almaktadır. 


Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5- maddesinin m bendinde ise, “m) Hastane ve okul müdür yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için; 
1) Hastane müdür yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık idaresi, işletme, iktisat muhasebe, maliye, kamu yönetimi veya hukuk mezunları öncelikle tercih edilir)
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariye, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak, 
3) Okul müdür yardımcılığı için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak ve lise veya dengi okullarda en az iki yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmak, n) Hastane, okul ve depo ve tamirhane müdürü kadrolarına atanabilmek için; 
1) Hastane müdürü kadrolarına atanabilmek için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık idaresi, işletme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi veya hukuk mezunları öncelikle tercih edilir) 
2) Hastane müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, hastane müdür yardımcı olarak en az iki yıl veya Bakanlık teşkilatında şef veya daha üst görevlerde en az dört yıl çalışmış olmak, 3) Okul müdürlüğü kadroları için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık eğitim veren yüksek okul ve fakülte mezunları öncelikle tercih edilir.)
4) Okul müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, Bakanlık teşkilatına bağlı okullarda en az iki yıl okul müdür yardımcısı veya en az beş yıl öğretmen olarak çalışmış olmak, 
5) Depo ve tamirhane müdürü kadroları için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak ve sınav tarihi itibariyle, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,” hükümleri yer almaktadır.
Sağlık personeli Temmuz ayında sözleşme döneminin sona erdiği de göz önünde bulundurularak sadece ve sadece yönetmeliğin uygulanmasını talep etmektedir.Sadece liyakatin olduğu, Sağlık Bakanlığında hiç çalışmamış,Sağlık Bakanlığının hiçbir mevzuatını bilmeyen, ben yaptım olduğu mantığı ile hareket eden, yönetmeliklerin gerekliliklerini yerine getirmeyen sözleşmeli yöneticilik sisteminden vazgeçilerek Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Sınavının yapılarak yönetmelik doğrultusunda hareket edilmelidir.