Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

ankara-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alimina-cikti-1ankara-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alimina-cikti-2ankara-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alimina-cikti-3

I-GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. 2022 KpSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak. (Eczacı pozisyonları hariç)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Birçok Branşta Personel Alımı Yapacak Necmettin Erbakan Üniversitesi Birçok Branşta Personel Alımı Yapacak

3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24

esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

9. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen veya ilan özel şartlarında yer alan görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmaması ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

11. İlan yayın tarihinden sonra alınan sertifika, eğitim, katılım, kurs vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır.

12. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

13. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır.

14. Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi ile SGK dökümü taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

15. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

16. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

17. Üniversitemiz birimlerinde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan sözleşmeli personel, birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı birimlerde görevlendirilebilecektir.

-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1. Başvuru işlemleri 15/04/2023 - 29/04/2023 tarihleri arasında online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile yapılan başvurular hakkında işlem yürütülmeyecektir.

2. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

3. Eğitim durumu lisans ve ön lisans düzeyinde başvuran adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar ise ilan başvuru sistemine diplomalarını yükleyecektir. (ilan başvuru sistemine yüklenen diplomaların okunaklı olması gerekmektedir aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır) Tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

4. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

5. Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

6. Eczacı pozisyonu için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 1 Sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi (http://personeldb.ankara.edu.tr)adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlardan;

Büro Personeli : (10), (11),(12),(48),(52),(54),(55)

Destek Personeli: (01), (02), (04), (05), (06), (07), (08),(29),(36),(37),(39),(44), (45), (46)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: (02),(03),(04),(05),(06),(07),(08),(09),(10)

Ebe: (01)

Eczacı: (01)

Fizyoterapist: (01)

Hemşire: (01),(02),(03),

Röntgen Teknisyeni: (01),(02),(03),(04)

Laborant: (01),

Sağlık Teknikeri:(02),(03),(13),(14),(16),(17),(19),(20),(22), pozisyonları için asıl sayısı kadar yedek, diğer pozisyonlar için 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

3. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

4. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

5. Eczacı pozisyonu için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 1 Sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Söz konusu kadro için yazılı/sözlü sınav uygulanacaktır.

6. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

7. İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personeldb.ankara.edu.tr)adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ

yapılmayacaktır.

8. Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

İletişim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı,

Sözleşmeli Personel Şubesi

Tel: 0 (312) 212 60 40 Dahili 2013, 2059 veya 2335

Editör: Sinan Yıldırım