Meslek unvanı ile tekniker ayırımı

Bakılan uyuşmazlık, davalı idarenin, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri, teknik programlar bölümü laboratuvar önlisans, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans, büro hizmetleri ve sekreterlik programı ile sosyal hizmet ve danışmanlık programlarını, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olarak kabul etmemesinden doğmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlığın çözümü için, bu programlardan mezun olan kişilerin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanıp atanamayacağının tespiti gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen 27/04/2022 tarih ve E:2021/2925 sayılı ara kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, dava konusu işlemde yer verilen bölümlerin mesleki üst öğrenim olarak kabul edilip edilmediği sorulmuş, ara kararına;"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/I maddesi uyarınca 'Meslek Elemanı' unvanı alanlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 36/II maddesi uyarınca 'Tekniker' unvanını alanlar Teknik Hizmetler Sınıfı'nda, 36/III. maddesi uyarınca 'Sağlık Teknikeri' unvanı alanlar Sağlık Hizmetleri Sınıfında sayılmaktadır.

d)Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarımızda yer alan ön lisans programlarından sağlık teknikeri unvanı alan ön lisans programlarının da ortaöğretim sağlık hizmetleri sınıfı için üst öğrenim sayılmasına, .... karar verilmiştir." cevabı verilmiştir.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 2547 sayılı Kanun'un 43. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılan belirlemeye göre, dava konusu işlemde yer alan programlardan mezun olanların bir kısmının meslek elemanı, bir kısmının ise tekniker unvanı aldığı anlaşılmaktadır.

Meslek unvanı alanların sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki birer üst öğrenim değildir

Mezuniyet Sonrası Meslek Elemanı Unvanı Kazandıran Bölümler

Mezuniyet Sonrası Tekniker Unvanı Kazandıran Bölümler

Tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı

Büro hizmetleri ve sekreterlik programı

Sosyal hizmet ve danışmanlık programı

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programı

Laboratuvar önlisans programı

Biyokimya teknikerliği önlisans programı

Yukarıda yer verilen mevzuat ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları uyarınca, meslek elemanı unvanı alanların genel idare hizmetleri sınıfında, tekniker unvanı alanların teknik hizmetler sınıfında istihdam edilmesi karşısında, dava konusu işlemde yer alan programların, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki birer üst öğrenim olmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle, halihazırda sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarda görev yapmakta olanlardan, anılan programları tamamlayanların, bitirilen üst öğrenim için ödenmesi öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanmaları olanaklı değildir.

657 sayılı Kanun'un 36/III. maddesinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında "laboratuvar" ibaresine yer verilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ara kararına verilen cevaptan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun unvan listesinden de anlaşıldığı üzere, tıbbi laboratuvar mezunları sağlık teknikeri unvanını almakta ve sağlık hizmetleri sınıfına atanabilmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan ve tıbbi laboratuvar ön lisans programından mezun olanların meslekleri ile ilgili üst öğrenimden dolayı zam ve tazminatlara hak kazandığına şüphe bulunmamaktadır, nitekim uyuşmazlık da bu konuda değildir. Dava konusu işlemde yer alan ve sağlık hizmetleri sınıfına atanılamayacak bölümler arasında yer verilen program adı ise "teknik programlar bölümü laboratuvar (laboratuvar teknolojisi)" olup, bu bölüm mezunları diğerinin aksine "tekniker" unvanı kazanmaktadır.Bu hususlar ışığında, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı, teknik programlar bölümü laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı, büro hizmetleri ve sekreterlik programı ile sosyal hizmet ve danışmanlık programı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin birer üst öğrenim olmadığından, bu programlardan mezun olanların sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı için ödenmesi öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanamayacakları yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No: 2021/2925
Karar No: 2022/2918

TEMYİZ EDENLER :1-(DAVACI): . Sendikası
VEKİLİ: Av. .
2-(DAVALI): . Bakanlığı
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri .

İSTEMLERİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 30/12/2020 tarih ve E:2018/2933, K:2020/4956 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Zam ve Tazminatlar Hk." konulu 11/03/2015 tarih ve 3560 sayılı yazısının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 30/12/2020 tarih ve E:2018/2933, K:2020/4956 sayılı kararıyla;

Dava konusu işlemin büro hizmetleri ve sekreterlik programına ilişkin kısmı yönünden;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 12/09/2012 tarihli kararı uyarınca, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik programından mezun olanların, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinde belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilebilecekleri; bu program, sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel yönünden mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığından, dava konusu işlemin bu kısmında dayanağı olan üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmadığı,

Dava konusu işlemin itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programı, teknik programlar bölümü laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı ile sosyal hizmet ve danışmanlık programına ilişkin kısmı yönünden;

12/09/2012 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu kararı uyarınca, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, teknik programlar bölümü laboratuvar, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği yükseköğretim programlarını bitiren personelin "tekniker" unvanını haiz oldukları,

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13/04/2017 tarihli toplantısında alınan, 2547 sayılı Kanun'un 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun görüşü de dikkate alınarak; "sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri (tıbbi mümessillik ve pazarlama) programı, sosyal hizmet ve danışmanlık (sosyal hizmetler önlisans) programlarının sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel için mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığına ilişkin . tarih ve . sayılı kararının iptal edilmesinin uygun olduğu", kimya ve kimyasal işleme teknolojileri biyokimya teknikerliği programından mezun olanların, sağlık hizmetleri sınıfında yer alan tıbbi laborant kadrosunda görev yapmaları halinde, belirtilen programların sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel yönünden mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olduğu, teknik programlar bölümü laboratuvar programını bitiren personelin tıbbi laborant veya laboratuvar teknikerliği kadrosunda görev yapması halinde, sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim bitirmiş sayılacakları hususları birlikte değerlendirildiğinde, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programı, teknik programlar bölümü laboratuvar, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı ile sosyal hizmet ve danışmanlık programının mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığına ilişkin kısmında, dayanağı olan üst hukuk normlarına ve hukuka uygunluk bulunmadığı,

gerekçesiyle dava konusu işlemin "büro hizmetleri ve sekreterlik programına" ilişkin kısmı yönünden davanın reddine; "itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı", "sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programı", "teknik programlar bölümü laboratuvar", "kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı" ile "sosyal hizmet ve danışmanlık programını"na ilişkin kısımlarının iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, büro hizmetleri ve sekreterlik programının, öncelikle tıbbi sekreterler yönünden olmak üzere sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapanlar için üst öğrenim sayılması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davalı idare tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ön Lisans Programlarının Eşdeğerlikleri ve Unvanları hakkındaki 27/12/2017 tarih ve E.88901 sayılı yazısına ekli tabloda itfaiyecilik ve yangın güvenliği önlisans mezunlarının "tekniker" unvanını, tıbbi tanıtım ve pazarlama önlisans mezunlarının "meslek elemanı" unvanını, biyokimya teknikerliği önlisans mezunlarının "tekniker" unvanını, laboratuvar ön lisans mezunlarının "tekniker" unvanını, sosyal hizmetler ön lisans mezunlarının "meslek elemanı" unvanını kullanabileceklerinin belirtildiği, anılan bölümler sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin birer üst öğrenim olmadığından, mezunlarının Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlardan yararlanamayacakları ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

Davalı idare tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın redde ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'NUN DÜŞÜNCESİ:

Dava konusu işlemde yer verilen programlar, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin üst öğrenim programları olmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, temyize konu Daire kararının büro hizmetleri ve sekreterlik programı yönünden davanın reddine ilişkin kısmında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık, diğer bölümler yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında ise hukuka uygunluk bulunmadığından Daire kararının redde ilişkin kısmının belirtilen gerekçe ile onanması, iptale ilişkin kısmının ise bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programı,

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı,

Teknik programlar bölümü laboratuvar önlisans programı,

Kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı,

Büro hizmetleri ve sekreterlik programı,

Sosyal hizmet ve danışmanlık programı mezunu personelin,

belirtilen öğrenimlerinin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek bir üst öğrenim sayılmak suretiyle, 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden, bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminattan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında taşra teşkilatınca Sağlık Bakanlığına görüş sorulması üzerine, konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 11/03/2015 tarih ve 3560 sayılı "Zam ve Tazminatlar hk." konulu dava konusu işlem tesis edilmiştir.

Dava konusu işlemde, Bakanlıklarınca sorulması üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programından mezun olanların "tekniker" unvanını haiz olmaları ve tekniker unvanlı personelin teknik hizmetler sınıfında istihdam edilmeleri nedeniyle, tıbbi tanıtım ve pazarlama programından mezun olanların "meslek elemanı" unvanını haiz olmaları ve meslek elemanı personelin de sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında istihdam edilmemeleri nedeniyle, acil tıp teknisyeni kadrosunda görev yapan personelden bu programlardan mezun olanlarının anılan Karar'ın 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden yararlandırılmalarının mümkün olmadığının belirtildiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitelerarası Kurulun da görüşü alınmak suretiyle verilen kararda, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programlarının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığına karar verildiğinin bildirildiği, Devlet Personel Başkanlığının . tarih ve . sayılı görüş yazısında, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca hak kazanılan unvanın, yine bu Kanun gereğince eğitim görülen daimi ismi ile birlikte kullanılması gerektiği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu laboratuvar bölümünden alınan ön lisans diploması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "III- Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" kapsamında sayılan unvanları kazandırıcı nitelikte olmadığından, ilgilinin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanamayacağının bildirildiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/02/2012 tarih ve 6105 sayılı yazısında büro yönetimi programı ve sosyal hizmet ve danışmanlık programından mezun olanların meslek elemanı unvanını kullanabileceklerinin, . tarih ve .sayılı yazısında ise kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı mezunlarının "tekniker" unvanını kullanmasının uygun görüldüğünün belirtildiği; 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinde, tekniker unvanı alanların teknik hizmetler sınıfında yer aldığının belirtildiği, bu itibarla, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin bitirmiş oldukları itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programı, teknik programlar bölümü laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı, büro hizmetleri ve sekreterlik programı ve sosyal hizmet ve danışmanlık programı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığından, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanmayacakları hususu, 81 il valiliği İl Sağlık Müdürlüklerine duyurulmuştur.

Bunun üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu işlemin yetki unsuru yönünden incelenmesi;

Dava konusu işlem, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı, teknik programlar bölümü laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı, büro hizmetleri ve sekreterlik programı ile sosyal hizmet ve danışmanlık programının mesleki üst öğrenim kabul edilmesi suretiyle, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesi uyarınca zam ve tazminat ödenmesi hakkını verip vermeyeceği hakkında taşra teşkilatınca Sağlık Bakanlığına görüş sorulması üzerine, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tesis edilmiş ve 81 il valiliğine duyurulmuştur. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 18. maddesi hükmü uyarınca Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yetkisi dahilinde, Yükseköğretim Kurulu kararına dayalı olarak, bünyesinde görev yapan personel bakımından işlem tesis ettiği, dolayısıyla, dava konusu işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

Dava konusu işlemin esas yönünden incelenmesi;

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinde yer alan sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personele, mezun oldukları üst öğrenime göre farklı oranlarda özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Yine Kanun'da, bitirilen üst öğrenimin, personelin bulunduğu sağlık hizmetleri sınıfına ait kadro görevi ile ilgili olması ölçütü getirilmiştir. Aksi takdirde, ödeme yapılacak özel hizmet tazminatı oranı bitirilen üst öğrenime göre değil, önceki öğrenim durumuna göre belirlenecektir.

657 sayılı Kanun, zam ve tazminatların ödeme usul ve esaslarını belirleme konusunda ise Cumhurbaşkanına (Bakanlar Kuruluna) yetki vermiştir. Bu kapsamda, 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile somut kriterler getirilmiş ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan bir personelin, mezun olduğu üst öğrenimden dolayı zam ve tazminata hak kazanabilmesi, mezun olunan üst öğrenimin, sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenim olması koşuluna bağlanmıştır. Bu Kararın uygulanmasından doğacak sorunları çözüme bağlama konusunda, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının yetkili olduğu kuralı uyarınca ise 160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış ve bitirilen üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususunun Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edileceği belirtilmiştir.

Özetle, sağlık hizmetleri sınıfında olup mesleki üst öğreniminden dolayı özel hizmet tazminatı ödenmesini talep eden personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, bu öğrenimin sağlık hizmetleri sınıfına atanma olanağı tanıyıp tanımadığına bakılarak değerlendirilecek, tereddüt oluşması halinde ise Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden belirleme yapılacaktır.

Dosyanın incelenmesinden; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun'un 7. ve 43. maddeleri uyarınca, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Mesleki Yeterlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla uluslararası standartlar dikkate alınarak meslek yüksek okulları bölüm ve program yapılarının yeniden düzenlendiği, 12/09/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun'un 43. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilere verilecek unvanların belirlendiği anlaşılmaktadır. Buna göre;

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programı mezunları tekniker,

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı mezunları meslek elemanı,

Kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü laboratuvar önlisans programı mezunları tekniker (tıbbi laboratuvar programı mezunları sağlık teknikeri),

Kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı mezunları tekniker,

Büro hizmetleri ve sekreterlik programı mezunları meslek elemanı,

Sosyal hizmet ve danışmanlık programı mezunları meslek elemanı, unvanlarını kazanacaklardır.

Bakılan uyuşmazlık, davalı idarenin, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri, teknik programlar bölümü laboratuvar önlisans, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans, büro hizmetleri ve sekreterlik programı ile sosyal hizmet ve danışmanlık programlarını, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olarak kabul etmemesinden doğmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlığın çözümü için, bu programlardan mezun olan kişilerin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanıp atanamayacağının tespiti gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen 27/04/2022 tarih ve E:2021/2925 sayılı ara kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, dava konusu işlemde yer verilen bölümlerin mesleki üst öğrenim olarak kabul edilip edilmediği sorulmuş, ara kararına;
"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/I maddesi uyarınca 'Meslek Elemanı' unvanı alanlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 36/II maddesi uyarınca 'Tekniker' unvanını alanlar Teknik Hizmetler Sınıfı'nda, 36/III. maddesi uyarınca 'Sağlık Teknikeri' unvanı alanlar Sağlık Hizmetleri Sınıfında sayılmaktadır.

d)Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarımızda yer alan ön lisans programlarından sağlık teknikeri unvanı alan ön lisans programlarının da ortaöğretim sağlık hizmetleri sınıfı için üst öğrenim sayılmasına, .... karar verilmiştir." cevabı verilmiştir.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 2547 sayılı Kanun'un 43. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılan belirlemeye göre, dava konusu işlemde yer alan programlardan mezun olanların bir kısmının meslek elemanı, bir kısmının ise tekniker unvanı aldığı anlaşılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Meslek Elemanı Unvanı Kazandıran Bölümler

Mezuniyet Sonrası Tekniker Unvanı Kazandıran Bölümler

Tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı

Büro hizmetleri ve sekreterlik programı

Sosyal hizmet ve danışmanlık programı

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programı

Laboratuvar önlisans programı

Biyokimya teknikerliği önlisans programı

Yukarıda yer verilen mevzuat ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları uyarınca, meslek elemanı unvanı alanların genel idare hizmetleri sınıfında, tekniker unvanı alanların teknik hizmetler sınıfında istihdam edilmesi karşısında, dava konusu işlemde yer alan programların, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki birer üst öğrenim olmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle, halihazırda sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarda görev yapmakta olanlardan, anılan programları tamamlayanların, bitirilen üst öğrenim için ödenmesi öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanmaları olanaklı değildir.

657 sayılı Kanun'un 36/III. maddesinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında "laboratuvar" ibaresine yer verilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ara kararına verilen cevaptan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun unvan listesinden de anlaşıldığı üzere, tıbbi laboratuvar mezunları sağlık teknikeri unvanını almakta ve sağlık hizmetleri sınıfına atanabilmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan ve tıbbi laboratuvar ön lisans programından mezun olanların meslekleri ile ilgili üst öğrenimden dolayı zam ve tazminatlara hak kazandığına şüphe bulunmamaktadır, nitekim uyuşmazlık da bu konuda değildir. Dava konusu işlemde yer alan ve sağlık hizmetleri sınıfına atanılamayacak bölümler arasında yer verilen program adı ise "teknik programlar bölümü laboratuvar (laboratuvar teknolojisi)" olup, bu bölüm mezunları diğerinin aksine "tekniker" unvanı kazanmaktadır.

Bu hususlar ışığında, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı, teknik programlar bölümü laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü biyokimya teknikerliği önlisans programı, büro hizmetleri ve sekreterlik programı ile sosyal hizmet ve danışmanlık programı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin birer üst öğrenim olmadığından, bu programlardan mezun olanların sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı için ödenmesi öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanamayacakları yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, temyize konu Daire kararının büro hizmetleri ve sekreterlik programı yönünden davanın reddine ilişkin kısmında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık, diğer bölümler yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

Almanya'ya Göç Eden Doktorların Paylaşımı Tartışma Başlattı Almanya'ya Göç Eden Doktorların Paylaşımı Tartışma Başlattı

2. Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 30/12/2020 tarih ve E:2018/2933, K:2020/4956 sayılı kararının redde ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA, iptale ilişkin kısmının BOZULMASINA,

3. Bozulan kısım yönünden yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Daireye gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 17/10/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesinde, zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esaslarının, bütün kurumları kapsayacak şekilde Cumhurbaşkanı Kararı (Bakanlar Kurulu Kararı) ile yürürlüğe konulacağı hüküm altına alınmış, anılan maddeye dayalı olarak 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulmuştur.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Bazı özel durumlara ilişkin esaslar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde; Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği hükmüne yer verilmiş; 13. maddesinin 1/a bendinde ise bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının yetkili olduğu kurala bağlanmıştır.

Anılan düzenlemelere göre, zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceğini, miktarlarını, ödeme usul ve esaslarını, bütün kurumları kapsayacak şekilde, belirleme konusunda Cumhurbaşkanı (Bakanlar Kurulu), doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, kendi bünyesinde görev yapan memurlar açısından, bazı ön lisans programlarının mesleki üst öğrenim olarak kabul edilmemesi yolundaki dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Nitekim, bakılan uyuşmazlıkta olduğu gibi, her kurumun kendi personeli açısından belirleme yapması aynı okul mezunları yönünden kurum bazında farklı uygulamalar doğmasına sebep olacaktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığından, Dairece verilen kararın iptale ilişkin kısmının belirtilen gerekçe ile onanması, davanın reddine ilişkin kısmının bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Editör: Sinan Yıldırım