İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle (**Eczacı kadrosu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak-9istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak-8istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak-7istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak-6istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak-5istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak-4istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak-3istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak-2istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak-1istanbul-universitesi-cerrahpasa-sozlesmeli-personel-alacak

GENEL ŞARTLAR

I -Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Çcşitli KIIK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-Heılıaııgi bu Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıyor olmak.

4-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.

5-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönelimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul eirnek. vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

6- "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe hruna başlıklı Ek I inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.'' hükmüne aykırı durumu olmamak.

7-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden aynlarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren I (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

8- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların ilgili 2022 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmekledir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94. ön Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P93. Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır

** Fezan kadrosu için "Sözleşmeli Personel Çalıştın İmasına İlişkin Esaslar" uyarın ra I «»yılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanı arasında bulunduğundan K'PSS puan şartı aranmamaktadır. Mülakat sonucuna göre atama yapılacaktır.

10- İlanda belirtilen tüm kadro ve pozisyonlar için ilan tarihi itibarıyla yalnızca İstanbul ilinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir

*Konıma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvuran ııdayhırın başvuru sırasında Üniversitemiz Mcdiko Sosyal Merkez Biriminde boy/kilo ölçümleri yapılacak olup, ilanda belirtilen niteliklere uymayanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İki Kamu Kurumuna 382 Personel Alınacak İki Kamu Kurumuna 382 Personel Alınacak

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) \v\vvv iuc edu.tr ve https personel iuc cdu it adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurmak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kuruntumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatlar kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her ıkı başvuru da geçersiz sayılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1) Fotoğıaflı Başvuru Formu

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır .)

3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.) (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4) 2022 KPSS Sonuç Belgesi

5) Askerlik Belgesi (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

6) Deneyim şartı istenen kadrolar için Deneyimli Olduğunu Gösterir Belge veya SGK Dökümü

7) Yerleşim Yen (İkametgah) belgesi (barkodlu e- devlet çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

J Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde hıtpş:? personel iuç.ççlu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin htıpşroersoneliuc,edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmekledir ilgililere yazılı ynda sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

.S İşe alınacak adaylarla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.

S Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan nıtelikleıden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...'' hallerinde hizmet sözleşmesi Kuramca tek taraflı olarak feshedilir.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

✓ Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü devlet hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır

.S Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde islenilen evraktan teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.

J Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında "Güvenlik Soruştunnası ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince ilgisine göre güvenlik

soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

.S Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

S İlanda bulunmayan hükümler ıçm genel mevzuat hükümleri geçerlıdır.

1565/1-1

Editör: Ertuğrul Gülmez