O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğim saygılarımla arz ederim. Aylin CESUR /Isparta Milletvekili

GEREKÇE 

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerde büyük yıkırn yaşanmış, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve birçok vatandaşımız ise yaralanmıştır. 

Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 102'si hekim olmak üzere 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetmiş ve 528 sağlık çalışanı ise yaralanmıştır. 

Depremlerden sağ çıkabilen pek çok hekim ve sağlık çalışanı, kendi çocuk ve ailelerini güvenli bir alana yerleştirdikten sonra depremin ilk gününden itibaren hasarlı hastanelerine dönerek aç, susuz ve uykusuz çalışmaktadırlar. İki yıldan fazla süren Covid-19 salgınında olduğu gibi bugün de sağlık hizmetlerinin aksamaması adına ülkenin dört bir tarafından hekimler ve sağlık çalışanları gönüllü olarak afet bölgesine gitmişlerdir. Depremin ilk gününden itibaren hasarlıhastanelerde büyük bir fedakarlıkla yaraları sarmak için çalışmaktadırlar. Üstelik afet bölgesinde çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının barınma, ısınma, temiz içme ve kullanma suyu, gıda, tuvalet, yıkanma gibi temel ihtiyaçları henüz tam olarak sağlanamamıştır.

Kendilerini yaşatmaya adamış hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız bugünmaaş-nöbet-taban-teşvik şeklinde parçalanmış ücretler ile şiddet ve mobbinge maruz kalarak zorlu koşullarda çalışmaktadırlar. Aile hakiminden hemşiresine, sağlık teknisyeninden ambulans şoförüne tüm sağlık çalışanları ucuz işgücü olarak görülmekte, yoğun iş yükü altında ezilmektedirler. 

Genel Sağlık-İş Sendikası'nm Sağlık Çahşanlarımn Güncel Sorunları AraştırmaRaporu, sağlık çalışanlarının 81,1'inin, hayatını idame ettirmek için borçlanmak zorunda kaldığını ortaya koymuştur. Raporda, "Katılımcıların yüzde 86,1 inin kredi borcu vardır. Sağlık çalışanlarmın yüzde 92,2'si, borç ödemelerinde zorlandıklarını belirtmişlerdir. Sağlık çalışanlarmın yüzde 50,3'ü, çalışma hayatı süresince hastalardan veya hasta yakınlarından şiddet görmüştür. Sağlıkçahşanlanmn yüzde 65,2'si, iş yerinde baskı, yıldırma ve mobbing ile karşılaşmaktadır" tespitlerine yer verilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Sağlık Hizmetleri Sımfina ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Smıfma dahil olan sağlık çalışanlarına 14 Mart 2023 tarihinden itibaren, her yıl 14 Mart Tıp BayramTnda dört maaş ikramiye verilmesi öngörülmektedir. 

MADDE 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Sağlık Hizmetleri Sımfina ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Smıfma dahil olan depremzede sağlık çalışanlarına ve depremde hayatmı kaybeden sağlık çalışanlarmm birinci derece yakınlarına brüt maaş üzerinden iki yıl boyunca iki maaş ödenmesi hükme bağlanmaktadır. 

MADDE 3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanummda yer alan Sağlık Hizmetleri Sımfina ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olan afet bölgesindeki çalışmalara destek olmak için giden gönüllü sağlık çalışanlarına çalıştıkları süre boyunca aylık brüt maaşlanmn iki katı verilmesi, teşvik ve destek anlamında uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

MADDE 4- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. Ek Madde 45 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olan sağlık çalışanlarına 14 Mart 2023 tarihinden itibaren, her yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda brüt maaşı tutarı kadar dört maaş ikramiye ödenir. 

MADDE 2 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. Ek Geçici Madde 60- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olan depremzede sağlık çalışanlarına ve depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının birinci derece yakınlarına brüt maaş üzerinden iki yıl boyunca iki maaş ödenir. 

MADDE 3 — 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. Ek Geçici Madde 61- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olan afet bölgesindeki çalışmalara destek olmak için giden gönüllü sağlık çalışanlarına çalıştıkları süre boyunca aylık brüt maaşlarının iki katı maaş verilir. 

MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Sinan Yıldırım