Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11 inci maddesinde, Devlet memurlarının yürürlükteki mevzuatta belirtilen esaslara uymakla sorumlu olduğu ve söz konusu Kanunun 124 üncü maddesinde ise, mevzuatta yer verilen hükümlere uymayan memurlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre anılan Kanunun 125 inci maddesinde hükme bağlanan disiplin cezalarının verileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesine istinaden 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usül ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir."hükmü yer almaktadır. 

Bu sebeple,

-Memurun almış olduğu hastalık raporunu en geç raporun alındığı günden sonraki günün mesai saati bitimine kadar disiplin amirine intikal ettirmesi gerektiği,

-İletilecek raporun aslının veya bir örneğinin intikal ettirilebileceği,

-Disiplin amirine raporun iletilmesi hususunda bahsi geçen elektronik ortam veya uygun yollardan anlaşılması gerekenin, günümüz koşullarına uyum sağlanması bakımından, e-mail, faks, kısa mesaj veya whatsupp vb. yöntemlerle olabileceği,

-Raporun örneği gönderilmiş ise rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi gerektiği,

-Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporlarının dış temsilciliklerce onaylanmasının ardından en geç izin bitim tarihinde ilgili disiplin amirine iletilmesi gerektiği ve mağduriyet yaşanmaması adına bunların da elektronik ortamda veya uygun yollarla raporunu yukarıda yer verilen usul çerçevesinde teslim etmesinin uygun olduğu,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

-İdarelerin yukarıda yer verilen hususlarda ilgili memurlara kolaylık sağlaması açısından rapor numarasından (SGK rapor takip no) hastalık raporunu gönderen memurun raporunun aslını sorgulayabileceği ve bu kişilere gerekli kolaylığın sağlanmasının uygun olduğu,

-Süresinde raporunu teslim etmeyen memurlar hakkında, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer verilen ilgili disiplin hükümlerinin (uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma) uygulanması gerektiği, değerlendirilmektedir.

Editör: Sinan Yıldırım