Memur olarak çalışanların sağlık raporu alması durumunda merak edilen hususlar 

Devlet memuru olarak çalışanların hastalanmaları halinde sağlık raporu almaları ve bu sağlık raporuna istinaden de sağlık izni kullanmaları mümkündür.Memurların almış oldukları sağlık raporları ile ilgili merak edilen hususları açıklamaya çalışalım.

Memur 1 yıl içinde tek hekimdem en fazla kaç gün rapor alabilir?

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Memurun Yıllık Rapor Hakkı Ne Zaman Yenilenir? Memurun tek hekimden alabileceği  rapor hakkı 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasını kapsar. Yani bir çalışan bu süre içerisinde tek bir hekim imzası ile en fazla 40 gün rapor alabilir. 1 Ocak tarihinden itibaren bu 40 günlük rapor hakkı tekrar başlar.

Tek hekim raporu en fazla kaç gün olur?

memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir.

Memurun İl dışından  aldığı  raporlar geçerli mi?

Mesai günü memuriyet mahalli dışından yani il dışından alınan hastalık raporlarının geçersiz olduğu ancak mevzuat gereği yalnızca geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar durumunda il dışından rapor alınabileceği belirtilmekte ise de bu kural birçok memur tarafından bilinmemektedir.

Rapor alan memur  şehir dışına çıkabilir mi?

sağlık raporu alan memurun il dışına çıkmasında herhangi bir engel mevzuat açısından bulunmamaktadır. Ancak rapor alan memurun almış olduğu sağlık raporuna istinaden de dinlenmesi ve iyileşmesi için bu rapor süresini değerlendirmesi gerekmektedir. Memurun rapor aldığı dönemde raporda yer alan hususlara aykırı haraket etmesi memur açısından disiplin cezası gerektirecek durumlarıda ortaya çıkarması mümkündür.Örneğin hasta olduğu için bel fıtığından dolayı istihrat alan memurun hastalık izni döneminde il dışında yapılan spor müsabakalarına katılmış olması memur açısından cezayı sorumluluk getirebilir.

Memur raporlu iken tebligat yapılır mı?

Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Sağlık ocağı memura rapor verir mi?

 Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır İlgili düzenleme çerçevesinde sağlık ocağından alınan sağlık raporları geçerlidir.

Özel hastaneler kaç güne kadar rapor verebilir?

Tek hekim raporu ile 10 güne kadar istirahat verilebilir. İstirahat sonrası kontrol muayenesi belirtilmişse -toplamda 20 günü geçmemek üzere- hekim istirahat raporunu uzatabilir. Ancak 20 günü aşan raporlar Sağlık Kurulu tarafından verilir. Özel hastanelerin Sağlık Kurulları da 20 günü aşan istirahat raporu verebilir.

Memur rapor alınca ne yapmalı?

1-Hastalık izinleri birim amirince verilir. 2-Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla disiplin amirine bildirilmesi gerekir. Rapor süresinin sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

Devlet memuru yıllık izin sonrası rapor alabilir mi?

Devlet memuru rapor bitiminde yıllık izin alabilir mi? İstirahat raporu almış bir devlet memurunun rapor bitiminde yıllık izin alması elbette mümkündür. Ancak bu durum hem amirin takdirindedir hem de memurun izin talebinde bulunmak için rapor bitiminde işine fiilen başlamış olması da gerekir

Hastaneye giden memur izinli sayılır mı?

Memur muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde izinli sayılır; ancak bu iznin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlı olduğu unutulmamalıdır.

Devlet memuru Raporluyken maaşı kesilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesine göre; bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süresi toplamı 7 gün ve altında ise memurun maaşından hiçbir kesinti yapılmaz. Bir yıl içindeki toplam rapor süresinin 7 günü aşması durumunda ise aşan günlere göre zam ve tazminatlarda kesinti yapılır.

Fenne aykırı sağlık raporu alan memur hakkında nasıl bir işlem yapılır 

Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu (memur hasta olmadığı halde rapor düzenlendiği) konusunda bir tereddüt var ise memur Sağlık Bakanlığınca belirlenen hakem hastaneye sevk edilir. Bu sürede memur izinli sayılır. Hakem hastane raporuna göre işlem yapılır. Tebligata rağmen hakem hastaneye gitmeyen memur hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

 Hastalık Raporları hakkında diğer hususlar 

 • Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar hastalık izni verilir.
 • İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
 • Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
 • Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
 • Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.
 • Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
 • Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.
 • Memurlara Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurumdaki üst yöneticinin yetkili kıldığı birim amirlerince verilir.
 • Personele ait hastalık raporlarında fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması ve raporun Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olmaması hâlinde memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.
 • Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.
 • Mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınan hastalık raporları hastalık iznine dönüştürülmez.
 • Memurun tek hekim veya sağlık kurulu raporunda belirtilen istirahat süresi bitmeden göreve başlamak istemesi halinde, iyileştiğine dair tek hekim veya sağlık kurulu raporunu ibraz ederek dilekçe ile birimine başvurması gerekmektedir.
 • Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması, ancak bu izin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlıdır. Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde, memurunun söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlaması gerekmektedir.
 • Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.
 • Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.
 • Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.
 • Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır
Editör: Sinan Yıldırım