YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "üç yıl" ibaresi "beş yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "31/12/2022" ibaresi "31/12/2024" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ı) bendine ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet vereceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan en yakın ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyonlardan görüş alınarak sözleşme yapılabilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "31/12/2025" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 20- 7/1/2023 tarihinden önce muayenehanesi bulunan hekimler, sözleşme yapacakları tıp merkezi ve/veya özel hastaneden en fazla ikisinde ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan kadro sınırlamasından muaf tutulur. Bu hekimlerin muayenehanelerini kapatmaları ve üç ay içinde aynı ya da farklı ilde tekrar açmaları şartıyla muafiyetleri devam eder."

MADDE 5- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesiyle ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik 31/12/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İsim Listesi Yayımlandı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İsim Listesi Yayımlandı

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Editör: Ertuğrul Gülmez