Yenişafak'tan Ahmet ÜNLÜ; sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine dair düzenlemenin inceliklerini yazdı. İşte detaylar...

1- Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyımlara geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre sözlü sınav yapılarak kadro veriliyor

Kanuna göre, 28.11.2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat edenlerin, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından Başkanlık'ça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlık'ça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla, Başkanlık'ça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanmaları yapılacaktır.

Kanuna göre vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyımların atanmalarında sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olma şartı getirilmiştir. Yine memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacaktır. Keşke Başkanlık'ça belirlenecek yeterli puanın ne olduğu açıklığa kavuşturulmuş olsaydı.

2- Üç yıl süreyle aynı kurumda sözleşmeli personel olarak çalışanların kadroya geçişleri rutine bağlanıyor

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinde yapılan düzenleme ile sözleşmeli personelin memur kadrosuna atama beklentisi belirli sürenin sonunda belirli kurallar dahilinde rutine bağlanıyor.

Madde metninde yer verilen "Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kanuna tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır..." hükmü ile aynı kurumda üç yıl sözleşmeli olarak çalışanlara kadro imkanı getirilmektedir. Bu düzenleme sonrasında asil memurluğa geçiş sürecinin ilk aşaması olan aday memurluk statüsü adeta sözleşmeli personel statüsüne çevrilmiş oldu.

3- Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ve disiplin hükümleri düzenleniyor

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinde yapılan düzenleme ile sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanacak.

Kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilecek.

4- 25 değişik kanun düzenlemesi ile istihdam edilen sözleşmeli personel kadroya geçiriliyor

Kanunla yapılan düzenleme ile 28/11/2022 tarihi itibarıyla; 25 değişik mevzuata göre istihdam edilen sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesi sağlanıyor. 28/11/2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacaktır.

5393 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar dışındakilerden memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaklardır. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilecektir.

5- Geçici madde ile kadroya geçirilen mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için nakil kısıtı getiriliyor

Kanunun geçici maddesi ile il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48'inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlardan kadroya geçirilenlerin nakillerine kısıtlama getirilmiştir. Bunlardan memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacaktır.

Geçici madde ile yapılan bu düzenlemeye göre memur kadrosuna atanma için üç yıl çalışma şartı da bulunmamaktadır. Ancak 5393 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesinde yapılan düzenlemede ise üç yıllık çalışma sonrasında memur kadrosuna atananlar için böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır.

6- Ara dönemde yapılan atamalar için de düzenleme yapılmıştır

Kanuna göre, 29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan sözleşmeli personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında ilgisine göre bu kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanacaktır.

5393 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesine göre ara dönemde sınavsız olarak atananların hem üç yıl sonra memur kadrosuna atanmaları hem de 1 yıl sonra başka kurumlara nakilleri mümkün olacaktır. İşte bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

7- Mahalli idarelerde sınavsız sözleşmeli personel alımı sona erdiriliyor,

Kanun göre, mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamı bu idarelerde memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi tutulmakta, üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları ve bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamaması öngörülmektedir.

Kanuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bir fıkra ile belirli bir süre çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişine imkan sağlanmaktadır. Ayrıca sınavsız sözleşmeli personel atama imkanı sona erdiriliyor. Daha önceki yazılarımızda sınavsız sözleşmeli personel alımını eleştirmiştik. Düzenleme ile belediyelerdeki sözleşmeli personelin yaşadığı mağduriyet sona erdirilmektedir. Yine 5393 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olanlardan kadroya geçenler için bir yıl dışında nakil yasağı bulunmamaktadır. Geçici madde ile 28.11.2022 tarihi itibarıyla sözleşmeli olanlardan memur kadrosuna geçirilenler sadece il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapamazken bunlardan memuriyete geçenler için böyle bir kısıtlama getirilmemiştir.

Bu durumun adil olmadığı ve eşitliğe aykırı olduğunu söylemek zordur. Zira birinde hem KPSS sonuçlarına göre atama yapılmakta hem de üç yıl çalışma şartı bulunmaktadır. Geçici madde ile kadroya geçirilenlerde hem sınav şartı bulunmamakta hem de üç yıllık çalışma şartı bulunmamaktadır.

8- Vekil ebe ve hemşire olarak görev yapanlara kadro veriliyor

Kanun teklifine göre, 28/11/2022 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi kapsamında Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olan ve 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacaktır.

Vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyımlar için hem sözlü sınav yapılmakta hem de KPSS şartı aranmakta iken vekil ebe ve hemşire için herhangi bir şart aranmamaktadır.

Düzenleme kapsamında bulunan kamu personeline getirilen hakların hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Editör: Ertuğrul Gülmez