Danıştay 12. Dairesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire kadrosunda görev yapan davacının, memuriyete atanmadan önce aynı kurumda 10/07/2007 - 02/01/2008 ile 01/04/2008 - 18/10/2010 tarihleri arasında taşeron firma bünyesinde hemşire olarak görev yaptığından bahisle, anılan hizmet sürelerinin memuriyetten sayılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.

657 s. Kanunun 36/C SHYS'ye atananlara ayrıcalık tanıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün C/2 fıkrasında; "Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." kuralına yer verilmiştir.

Kurum "hemşire olarak çalıştırıldığını" kabul etmiştir.

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin memuriyete girmeden önce yurt içinde ve yurt dışında serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda çalışmalarının sürelerinin memurlukta geçmiş sayılabilmesi için, bu çalışmaların Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki bir göreve ilişkin olması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Dairemizin 02/03/2022 tarihli ara kararıyla, davacının 10/07/2007 - 02/01/2008 ve 01/04/2008 - 18/10/2010 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmasının bulunup bulunmadığı, söz konusu süreler içerisinde çalışması mevcut ise, hangi pozisyonda çalıştığı ve bu süre içerisinde hemşirelik mesleğini icra edip etmediği sorularak, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine davalı idarece dosyaya sunulan 26/04/2022 tarihli yazı ve ekinde yer alan belgelerden; davacının anılan tarihlerde davalı idare bünyesinde hemşire olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/6195
Karar No : 2022/5293

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ

Dava konusu istem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire kadrosunda görev yapan davacının, memuriyete atanmadan önce aynı kurumda 10/07/2007 - 02/01/2008 ile 01/04/2008 - 18/10/2010 tarihleri arasında taşeron firma bünyesinde hemşire olarak görev yaptığından bahisle, anılan hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin C/2 fıkrası gereğince memuriyetten sayılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 02/10/2014 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

İdare Mahkemesince; mevzuat hükümleri uyarınca, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında memur olarak görev yapanların, memuriyete girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda sağlık hizmetlerinde geçen sürelerinin intibakında değerlendirileceği, davacının 10/07/2007 - 02/01/2008 ile 01/04/2008 - 18/10/2010 tarihleri arasında hemşire olarak çalıştığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin dosyaya sunulmadığı; bu durumda, davalı idarede hemşire olarak görev yapan davacının, memuriyete girmeden önce anılan tarihlerde davalı idare bünyesinde yer alan özel şirketlerde hemşire olarak çalıştığı hususunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Hemşire olarak çalıştığına dair bilgi ve belgelerin davalı idare nezdinde olduğu ve talep edilmesine rağmen kendisine verilmediği, İdare Mahkemesince söz konusu belgelerin davalı idareden istenilmediği, hastanenin gastroentroloji bölümünde mesleği dışında başka bir işte çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire kadrosunda görev yapan davacının, memuriyete atanmadan önce aynı kurumda 10/07/2007 - 02/01/2008 ile 01/04/2008 - 18/10/2010 tarihleri arasında taşeron firma bünyesinde hemşire olarak görev yaptığından bahisle, anılan hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin C/2 fıkrası gereğince memuriyetten sayılması talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine temyizen bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün C/2 fıkrasında; "Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca; Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin memuriyete girmeden önce yurt içinde ve yurt dışında serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda çalışmalarının sürelerinin memurlukta geçmiş sayılabilmesi için, bu çalışmaların Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki bir göreve ilişkin olması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Dairemizin 02/03/2022 tarihli ara kararıyla, davacının 10/07/2007 - 02/01/2008 ve 01/04/2008 - 18/10/2010 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmasının bulunup bulunmadığı, söz konusu süreler içerisinde çalışması mevcut ise, hangi pozisyonda çalıştığı ve bu süre içerisinde hemşirelik mesleğini icra edip etmediği sorularak, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine davalı idarece dosyaya sunulan 26/04/2022 tarihli yazı ve ekinde yer alan belgelerden; davacının anılan tarihlerde davalı idare bünyesinde hemşire olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında hemşire kadrosunda görev yapan davacının, memuriyete atanmadan önce davalı idarede hemşire olarak çalıştığı sürelerin, 657 sayılı Kanun'un 36. Maddesinin C/2 fıkrası gereğince intibakında değerlendirilmesi gerekmekte olup, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 09/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: Ertuğrul Gülmez