Dava konusu işlemle ilgili birçok hekimin benzer mağduriyet yaşadığı belirtilirken mahkeme tarafından verilen kararın emsal teşkil etme özelliği taşıdığı vurgulandı.

Davanın Özeti

Adana’da doktor olarak görev yapan davacı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerde çalıştırılmak üzere Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü emrine 2 ay süreyle geçici olarak görevlendirildiğinden bahisle Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçici görevli olarak fiilen görev yaptığı, ek mesai ücretlerinin tarafına ödenmesi talebiyle yapılan başvurusunun reddine ilişkin davalı idarenin işlemi, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, emsallerinin tüm ücretlerini aldığı, eşitlik ilkesine aykırı olduğu, resen görevlendirildiği ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istendi.

İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası

Karar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33’üncü maddesinde, “Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 Acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saat için (nöbet süresi kesintisiz altı saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayılı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir.(Ek cümle: 2/1/2014–654/10 md.) ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleride tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130saatten fazlası için ödeme yapılamaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğetim Kanunun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanalar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır. İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinde karşılanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek 17. maddesinin (Ç) bendinde, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan ve aşağıdarütbeleri belirtilen personelden öğretim üyesi tabip, öğretim üyesi diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara hizalarında gösterilen oranları geçmemek üzere orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir (Ek paragraf: 2/1/2014-6514/16 md.) Öğretim üyesi tabip ve öğretim üyesi diş tabipleri için rütbe ve dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları, 100 puan artırılmak suretiyle uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında görevli sivil öğretim üyesi tabiplere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir. (Ek cümleler: 22/1/2015 – 6586/61 md.; Değişik ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler: 2/1/2017-KHK-681/45 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/45 md.) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de döner sermaye ödemeleri dikkate alınmak suretiyle sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. Görevlendirileceklere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin hususlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan; Sağlık Bakanlığı Tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Protokolün 7’inci maddesinin 1. fıkrasında, “Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaç bildirmesi halinde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek 17. maddesi kapsamı ve esaslarına göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli aile hekimleri hariç uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ile diğer sağlık personeli,Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilir.” düzenlemesi, 9. fıkrasında, “Bu personelden Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevlendirilen eğitim ve öğretim görevlisi, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabiplerine de 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek-17’inci maddesi kapsamında sağlık hizmetleri tazminatı ödenir.” düzenlemesi, 11. Fıkrasında da, “Görevlendirilen personelin görevlendirilmiş olduğu, kadro ve statüden kaynaklı yapılacak ilave ödemeler (sağlık hizmetleri tazminatı, yurt dışı görev harcırahı, yolluklar ile diğer tazminat/ödemeler) görevlendirildiği Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bağlı birlik/kurum tarafından yapılır. Görevlendirilen personelin kurumunca yapılacak döner sermaye ödeme miktarı mahsup işlemlerinin yapılmasını teminen aylık olarak görevlendirildiği birliğe bildirilir.” kuralına yer verilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının Adana’da doktor olarak görev yapmakta iken, Sağlık Bakanlığı işlemi ile Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde 2 ay süreyle geçici olarak Şırnak Sosyalleştirme Bölgesine görevlendirildiği konusunda tereddüt bulunmadığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerine sunulacak sağlık hizmetleri hakkında protokol imzalandığı, bu protokole göre de, yani Türk Silahlı Kuvvetlerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Protokolünde de Sağlık Bakanlığından geçici olarak görevlendirilecek sağlık personelinin her türlü parasal haklarının ödenmesi noktasında çerçevenin belirlendiği, bu kapsamda davacının görevlendirilmiş olduğu, kadro ve statüden kaynaklı yapılacak ilave ödemelerin (sağlık hizmetleri tazminatı, yurt dışı görev harcırahı, yolluklar ile diğer tazminat ödemeler) ödenmesini teminen ilgili düzenlemenin gerek davalı idareye gerekse de, Milli Savunma Bakanlığına birlikte belli esaslar dahilinde yükümlülükler getirildiği görülmektedir. Bu duruma göre, davacının, Sağlık Bakanlığı işlemi ile Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde 2 ay süreyle geçici olarak Şırnak Sosyalleştirme Bölgesine görevlendirilmesinden kaynaklı talep ettiği ek mesai ücretlerinin yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna varılmakla, davacının başvurusunun reddine dair davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan; davacıya yapılacak ödemelerin mükerrer olmaması hususuna dikkat edilmesi suretiyle bu durumun geçici olarak görevlendirildiği Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimiyle birlikte yapılacak değerlendirmeyle çözüleceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, dökümü yapılan yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin talep olmaması halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

Editör: Sinan Yıldırım