Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

.Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4/B maddesine göre. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, 2022 KPSS

I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):

Başvuracak adaylarda. 657 sayılı Kanun'un 48 nci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şanlar ile ilan edilen pozisyon için belinden özel şanlar aranmaktadır.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; afta veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. 657 sayılı Kanun'un 53 ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adaylann askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

6. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. (Doğum tarihi: 05.04.1988 (dahil) - 20.04.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde tüm yerleşkcler ve hastane ilgili birimin yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evrakına ek olarak alınacaktır.)

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan. "Sözleşmelipersonelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ermesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı He belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. " amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

10. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar hastanelerimizin laboratuvarlar dışında

da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oıyantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

11. Başvuru yapan tüm adayların ilanda belirtilen şartlara elverişli olduğu ve görevini sürekli yapmaya engel olabilecek hastalık veya engeli bulunup bulunmadığına ilişkin bilgileri içeren Sağlık Beyan Formunun " https://hacettepe.edu.tr/fs/form.pdf" bağlantısından indirilerek eksiksiz doldurması ve belgenin başvuru yapılan pozisyonun EK DOSYA kısmına yüklemesi gerekmektedir.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

Tüm pozisyonların özel şartlarını görmek için tıklayınız.

A- Büro Personeli

Ortak Şart: İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

B- Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

C- Destek Personeli (Şoför)

D- Destek Personeli (Yemek Hizmetleri)

Ortak Şartlar:

-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine u>um göstermek, görevini devamlı sapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

-Yemek üretim alanında mesleği ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi başka bir hastalığın bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Sağlık kurulu raporu -heyet raporu- karar bölümünde "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresi bulunmalıdır.)

-Aşçıbaşı. Aşçıbaşı Yardımcısı, Aşçı (özel Hizmet). Diğer Aşçılar, Sıcak Mutfak Aşçısı, Soğuk Mutfak Aşçısı. Tabldot Aşçısı. Soğuk Mezeci. Aşçı. Alakart Aşçısı, Aşçı Yardımcısı meslek alanlarından birinde en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek.

.Öğrenim durumuna göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer öğrenimden başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

E- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri):

.Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

F-Destck Personeli (Berber):

G-Destek Personeli (Gassal):

H- Destek Personeli (Basit Bakım ve Onarım):

Ortak Şartlar-Üniversitcmiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda/arazide çalışmaya elverişli olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.-Hizmet alanı ile ilgili görev ifasında, görülecek lüzum üzerine taşıma, dağıtım ve temizlik hizmetleri de yerine getirilecektir.

.Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz edilecektir.

I - Sağlık Personeli

I - Çözümleyici, Sistem Programcısı

III- BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

I. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

2. Destek Personeli/Basit Bakım ve Destek Personeli/Yemek Hizmetleri pozisyonuna başvuranlar için gereken Sertifika. Ustalık ya da Kalfalık belgesi.

3. E-Devlet üzerinden alınan tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi".

4. Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kuramdan alınacak onaylı belge.

5. Korama ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)

.. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

*. Başvuruda bulunacak adaylar. Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını 05.04.2023-19.04.2023 tarihleri arasında e-Dcvlet üzerinde Hacettepe

Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir.

.. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 19.04.2023 sona erecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Karabük Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alacak Karabük Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alacak

.Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaattan işleme alınmayacaktır.

.Yerleştirme işlemi, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

.Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 03.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.haccltepe.cdu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilere Kariyer KapısTndan da ulaşabileceklerdir. Kontenjan sayısının 3 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

.Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

'Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek aday lar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

.İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

.KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri gcçerlidir.

...İlanen duyurulur.

Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-305 1025

hacettepe-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-9hacettepe-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-8hacettepe-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-7hacettepe-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-6hacettepe-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-5hacettepe-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-4hacettepe-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-3hacettepe-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-2hacettepe-universitesi-sozlesmeli-saglik-personeli-alacak-1

Editör: Sinan Yıldırım