Kanun yayımlanınca hak sahipleri 30 gün içinde kadroya geçirilecek. Peki bunlara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak mı?

Kadroya geçirilmede aranılan şartlar nelerdir?

“657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 48-

Hastane Yolunu Trafiğe Kapatıp Asker Eğlencesi Yaptılar Hastane Yolunu Trafiğe Kapatıp Asker Eğlencesi Yaptılar

vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar…

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise Sağlık Bakanlığının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

…”

Görüleceği üzere henüz yayımlanmayan Kanunda şartla belirlenmiş ama güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına istisna getiren bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

hâlihazırda bunlar kamu görevlisi olduğu için bunlara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına gerek olmadığı gibi bir sonuç çıkmakla birlikte İLK DEFA MEMURİYETE ATANACAKLARI İÇİN arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması yapılması gerekmektedir. Sözleşmeli personelden daha önce memuriyet hizmeti olanlar bile bu minvalde YENİDEN MEMURİYETE atanacakları için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmalıdır.

Özellikle çalışan personele ilişkin olarak mahkemeler tarafından verilen kararların bir şekilde çalıştıkları kurumlara ulaşmaması gibi durumların olduğu duyulmaktadır. Dolayısıyla arşiv araştırması / güvenlik soruşturması mutlaka yapılmalıdır.

Değerlendirme

Çok detaylı bir analize girmeye gerek olmadan şunu söylemek mümkündür. 4/B esasları işe alınacaklarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesine atıf yapmaktadır (istisna düzenlemeler hariç vatandaşlık gibi). 5393 sayılı Belediye Kanunun da 4/B esaslarına atıf yaptığı için zaten BURALARDA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ZIMNEN BU ŞARTLARI TAŞIDIĞI kabul edilmelidir. Yani halihzırda ARANILAN ŞARTLARI TAŞIYAN PERSONELİN SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLYOR OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Ancak bugün haberleştirdiğimiz gibi, Kanun çıkmadan belediyelere doldurulan sayısız personelin arşiv araştırmasının yapılıp yapılmadığı meçhuldür. KANUN ÇIKMADAN ALALIM SONRA YAPTIRALIM DENMİŞSE bu ayrıca inceleme konusu yapılmalıdır.

Şartları taşımadığı tespit edilen personel varsa her halükarda sözleşmeli de olamamaları gerekmektedir. BÖYLE PERSONELİN, Cumhurbaşkanlığı tarafından bir yazı ile ilgili kurumlardan istenmesi gerekmektedir.

Editör: Ertuğrul Gülmez