Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2023-1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'» Ek 2'lncl maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacakta

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1,1. 657 saydı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşmak.

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştaması Kanunu uyarınca yaptaılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3. 2022 KPSS Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.

1.4. Tüm adayların görevini yapmasaıda akil, fiziki bir engeli bulunmamak.

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.1. Başvuru Takvimi

sakarya-universitesi-47-sozlesmeli-personel-alacaksakarya-universitesi-47-sozlesmeli-personel-alacak-2sakarya-universitesi-47-sozlesmeli-personel-alacak-3

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Başvuru Formu,

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- Özgeçmiş,

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- 4 Adet Fotoğraf,

- Adli Sicil Belgesi ( e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

- Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK hizmet dökümü,

- Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

- Güvenlik personeli için beden kitle endeksi (Resmi veya Özel sağlık kuruluşlarından / merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

- Güvenlik personeli 2023-21 İlanı için A2 sınıfı sürücü belgesi,

- Destek personeli 2023-24 ilanı için B sınıfı sürücü belgesi,

- Destek personeli 2023-25 ilanı için E snıfı sürücü belgesi,

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlannın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Adalet Bakanlığı 22 Bin 120 Yeni Personel Alımı Yapacak! Adalet Bakanlığı 22 Bin 120 Yeni Personel Alımı Yapacak!

- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna İlişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

- Destek Personeli, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

- İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

- Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylann başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

- KPSS* de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar İle bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Editör: Sinan Yıldırım