Sözleşmeli personellerin uzun yıllardır beklediği kadro düzenlemesi teklifi nihayet Mecliste görüşülüyor.

Memurlara Kira Yardımı Konusunda Yeni Gelişme! Memurlara Kira Yardımı Konusunda Yeni Gelişme!

Yeni Şafak Gazetesinde kamu mevzuatına ait yazılarıyla tanınan Ahmet Ünlü, sözleşmeli personele yönelik düzenlemenin şifrelerini anlattı.

1-Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyımlara geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre kadro veriliyor

Kanun teklifine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanların kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları, bu şekilde atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı düzenlenmektedir.

Düzenlemeye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanacaklar. Keşke başkanlıkça belirlenecek yeterli puanın ne olduğu açıklığa kavuşturulmuş olsaydı.

2-Üç yıl süreyle sözleşmeli personel olarak çalışanların kadroya geçişleri, sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ve disiplin hükümleri düzenleniyor

Kanun teklifine göre, proje bazlı ve özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç duyulan işler, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetler, yabancı uyruklu personel istihdam edilmesini gerektiren hizmetlerde çalıştırılanlar ile özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri sona erenlerin kamuda istihdamı gibi bazı özel durumların dışında; üç yıl sözleşmeli olarak görev yapan personelin bu sürenin sonunda memur kadrolarına atanmasını, memur kadrolarına atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmasını sağlayacak şekilde sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmektedir. Ayrıca sözleşmeli personele uygulanacak disiplin hükümlerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Düzenlemede, sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanacaktır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilecektir.

3-Mahalli idarelerde kadroya geçirilen sözleşmeli personel sadece mahalli idareler arasında nakil yapabilecek

Kanun teklifine göre, bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin kararın yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları düzenlenmektedir.

Düzenleme ile mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen sözleşmeli personel sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil dört hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacaklardır.

Yine düzenlemeye göre sadece mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin nakil hakkı kısıtlanmış oldu.

4-Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki sözleşmeli personelin statüsü değiştiriliyor

Kanun teklifine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan solist sanatçı ve sanatçılar ile sahne üstü ve gerisindeki personelin aynı kanunun ek geçici 12, 14 ve 16'ncı maddeleri kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeleri öngörülmektedir.

Düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde 28/11/2022 tarihi itibarıyla 4'üncü maddenin (B) fıkrası kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanı'nca karar verilen sanatsal faaliyetlerde görevlendirilen solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan hizmetler için belirlenmiş olan pozisyonlarda sözleşme ile çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde görev yaptıkları kurumlara yazılı olarak başvuruda bulunanlardan solist sanatçı ve sanatçılar, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16'ncı maddeler ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında durumlarına uygun sanatçı pozisyonlarına, sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16 ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında; 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun'un 5'inci maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren pozisyonlardan kurumlarınca belirlenecek pozisyonlara; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanmaları öngörülüyor.

5-Mahalli idarelerde sınavsız sözleşmeli personel alımı sona erdiriliyor

Kanun teklifine göre, mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamı bu idarelerde memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi tutulmakta, üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları ve bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamaması öngörülmektedir.

Kanun teklifine göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bir fıkra ile belirli bir süre çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişine imkan sağlanmaktadır. Ayrıca sınavsız sözleşmeli personel atama imkanı sona erdiriliyor. Daha önceki yazılarımızda sınavsız sözleşmeli personel alımını eleştirmiştik. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına şu cümleler eklenmiştir.

“Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alman memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir…."

Düzenleme ile belediyelerdeki sözleşmeli personelin yaşadığı mağduriyet sona erdirilmektedir. Yine 5393 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olanlardan kadroya geçenler için bir yıl dışında nakil yasağı bulunmamaktadır.

6-Vekil ebe ve hemşire olarak görev yapanlara kadro veriliyor

Kanun teklifine göre, 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi kapsamında Sağlık Bakanlığı teşkilatına açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olan ve 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmeleri hâlinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacaktır.

Düzenleme kapsamında bulunan kamu personeline getirilen hakların hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Editör: Ertuğrul Gülmez