O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak

Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam ediyor.

Kanun teklifiyle, 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 48'inci maddenin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklif edilmiş ve bu değişiklik önergesi kabul edilmiştir.

"Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir."

Verilen önerge değişikliğiyle, 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananların, kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla sözleşmeli statüde geçen hizmetleri dahil dört yıl süreyle bulundukları yerde görev yapmaları amaçlanmaktadır. Ancak herhangi bir hak kaybı oluşmaması için bu personelin kadroya geçmeden önce tabi oldukları mevzuata göre sahip oldukları nakil hakları korunmakta, dört yıllık sürede bu haklarını kullanabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

Editör: Ertuğrul Gülmez