Unvan bazında emekli maaşlarında sıkıntılar çıkacağını daha önceki yazılarımızda gündeme getirmiştik. Şimdi ise Ocak ayı maaş katsayıları ile yapılacak hesaplamalar çerçevesinde doktorların emekli maaşlarındaki artışın ortaya çıkardığı dengesizliği açıklamaya çalışacağız.

5434 sayılı Kanunun ek 84 üncü maddesinde yer alan düzenlemeye göre;

1- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (26.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (20.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Kamu-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi : "Hayal Kırıklığı" Kamu-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi : "Hayal Kırıklığı"

2- Yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

3- İlave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

4- Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
Bu düzenleme sonrasında, 25 yıllık Uzman Doktorun emekli olması halinde alacağı emekli maaşı 23.327 TL olurken aynı durumda olan Tıp Profesörünün alacağı emekli maaşı ise (Hizmet süresi 3 yıldan fazla) 22.741 TL olacaktır.Aynı durumda olan pratisyen doktor ise 20.725 TL emekli maaşı alacaktır.
Görüleceği üzere bir uzman doktorun emekli maaşının bir tıp profesörünün emekli maaşını geçmesi izahı zor bir durumdur. Elbette doktorlarımızın hak ettikleri emekli maaşını almaları gerekmektedir. Ancak bu durumun mevcut dengeleri bozmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumun adil olup olmadığını da okuyucunun takdirine bırakıyoruz.
Demek ki emeklilik sisteminde yapılan değişikliklerin üzerinde çok boyutlu düşünülmesi gerekiyormuş.

Editör: Ertuğrul Gülmez