Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Kanun teklifine göre, mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamı memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi tutulmaktadır. Yani ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre sözleşmeli personel alımı zorunlu hale getirilmektedir.
Maalesef yıllardan beridir 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için sınav zorunluluğu bulunmamaktaydı. Nitekim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 20.12.2022 tarihli görüşe göre sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınabileceği belirtilmişti. Bakanlıkça verilen görüşte özetle; Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerince sözleşmeli personel istihdam edilmesinin istenilmesi halinde anılan maddelerdeki niteliklerin aranması ile birlikte ilan ve sınav yapılması; saydamlık, dürüstlük, tarafsızlık başta olmak üzere etik ilkelere uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte, mevzuat açısından buna herhangi bir engel de bulunmadığı ifade edilmiştir.

Kanun teklifi ile Belediyelere sınavsız sözleşmeli personel alımını sona erdiren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alman memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz."

Sonuç olarak Meclise getirilen Kanun teklifine göre hem belediyelerdeki sözleşmeli personelin yaşadığı mağduriyet sona erdirilmekte hem de vicdanları sızlatan ve nepotizme kapı aralayan sınavsız sözleşmeli personel alımı sona erdirilmektedir. Ümit ederiz ki sınavsız personel alımına imkan sağlayan diğer düzenlemeler de sonlandırılır.

Editör: Ertuğrul Gülmez