Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubupuan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 87 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

NO    POZİSYON    KADRO SAYISI    ARANAN NİTELİKLER
1    Hemşire    10    Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans Programından mezun olmak.Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak
çalışmış olmak.
2    Hemşire    20    Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans Programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve
bunu belgelendirmek.
3    Hemşire    10    Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik
Fakültesi lisans Programından mezun olmak.
4    Hemşire    1    Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
5    Hemşire    2    Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
6    Hemşire    2    Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
7    Hemşire    1    Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 5
(beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
8    Hemşire    2    Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 1
(bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
9    Hemşire    2    Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-
Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak
10    Ebe    5    Ebelik Lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
11    Sağlık Teknikeri    4    Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazlarını kullandığını belgelendirmek.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
12    Sağlık Teknikeri    1    Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazlarını kullandığını belgelendirmek.En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
13    Sağlık Teknikeri    1    Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
14    Sağlık Teknikeri    2    Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans kullanıcı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak, Anjio Bölümünde Çalışmış olmak, BT Anjiyografi Katılım Sertifikasına sahip olmak, En az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve belgelendirmek.
15    Sağlık Teknikeri    1    Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, ilk ve Acil Yardım önlisans programlarının
birinden mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
16    Sağlık Teknikeri    2    Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programından mezunu olmak.En az 1 (bir)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
17    Sağlık Teknikeri    1    Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programından mezunu olmak.
18    Sağlık Teknikeri    1    Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun
olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
19    Sağlık Teknikeri    1    Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun
olmak.
20    Sağlık Teknikeri    1    Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
21    Sağlık Teknikeri    1    Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
22    Sağlık Teknikeri    1    Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
23    Sağlık Teknikeri    2    Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
24    Sağlık Teknikeri    1    Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. En az 3 (üç) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
25    Sağlık Teknikeri    1    Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
26    Diğer Sağlık Personeli    1    Optisyenlik veya Optemetri Önlisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
27    Diğer Sağlık Personeli    3    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
28    Diğer Sağlık Personeli    1    Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programından mezun
olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
29    Diyetisyen    2    Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
30    Diyetisyen    1    Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
31    Biyolog    2    Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programından mezunu olmak. En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
32    Biyolog    1    Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programından mezunu olmak.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
3- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 Adayların http://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gereklievrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

 Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi kabul edilmeyecektir.

 Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde
başvurusu reddedilecektir.

Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak
başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

 Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 Başvurusu Reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar
başvuru yapabileceklerdir.

Selçuk Üniversitesi 4 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak! Selçuk Üniversitesi 4 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak!

 Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün
içerisinde yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puansıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gereklibelgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın (http://personel.comu.edu.tr/) webadresinden ilan edilecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olmasıhalinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asil hakkı kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartlarıtaşımadığı tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM:
İlan ile alakalı sorular için: İlknur DEMİR - [email protected]
İrfan Ekrem ULUTÜ[email protected]

Editör: TE Bilişim