Genel Sağlık İş'den yapılan açıklama:

Antalya’da bir Devlet Hastanesi’nde “hemşire” olarak görev yapan üyemiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmış, idari işlem içeriğinde, “…vermiş olduğunuz … tarihli savunmanız incelenmiş olup, son savunmanızda da gerçek olmayan ifadeleri kullandığınız üst Amirlerini suçlayıcı ifadelerde bulunduğunuzdan dolayı, 657 Sayılı DMK’nun Madde: 125/B, (a) bendine göre; “Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak” ve 657 Sayılı DMK’nun Madde: 125/B, (l) bendine göre; “Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmaktan” dolayı “KINAMA” cezası ile tecziye edilmeniz uygun görülmüştür.” denilerek, Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesine kınama cezası verilmiştir. Söz konusu kınama cezasına karşı üyemiz tarafından, Antalya İl Disiplin Kurulu nezdinde itiraz başvurusu yapılmıştır.

Üyemizin itirazı üzerine Antalya İl Disiplin Kurulu’nun kararında, “…görüldüğü üzere görevlendirmede belirtilen soruşturmaya konu fiilin, savunma istem yazısında ceza önerilen fiilin ve ceza yazısında belirtilen fiilin farklı olduğu, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesinin 1. fıkrasında “Soruşturma yapılmadan ceza verilemez.” denildiği, muhakkik çalışma usulü başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasında da “Muhakkik, soruşturma konusu fiil veya hal dışında disipline aykırı yeni bir fiil veya hal tespit ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz…” hükmünün yer aldığı, bu itibarla somut olayda yeni bir soruşturma onayı alınmadan soruşturma kapsamının genişletildiği, dolayısıyla Hemşire …’e disiplin amiri tarafından verilen “Kınama” cezasının disiplin hukukuna ve mevzuatına uygun olmadığı dosya muhteviyatından anlaşılmıştır.” denilerek, oybirliğiyle itirazın kabulüne karar verilmiştir.

İdarenin, İl Disiplin Kurulu kararı sonrasında tesis ettiği idari işlemi içeriğinde, “… Disiplin Amirince yapılan değerlendirme sonucunda “UYARI” cezası ile tecziye edilmeniz uygun görülmüştür.” denilerek, İl Disiplin Kurulu kararı sonrasında üyemizin, uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Hukuki destek için başvuran üyemize “derhal” hukuki destek verilmiş ve Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından Antalya 5. İdare Mahkemesi’nde “iptal davası” açılmıştır.

Antalya 5. İdare Mahkemesi tarafından; “…Uyuşmazlıkta, davacı hakkında verilen ilk disiplin cezasına karşı davacı tarafından yapılan itiraz neticesinde Antalya Valiliği İl Disiplin Kurulu kararı ile usule aykırılıklar belirtilip itiraz kabul edilerek cezanın kaldırıldığı, buna karşın davalı idarece bu kez il disiplin kurulu kararında belirtilen usule aykırılıklar giderilmeksizin yeni bir ceza tayinine gidildiği görülmektedir.

Bu durumda, davalı idarece öncelikle soruşturmaya konu eylemin açık ve net olarak tespiti yapıldıktan sonra soruşturma konusu ile ilgili olarak tarafsız bir soruşturmacı atanması, soruşturmacı tarafından soruşturma konusu fiil ne ise bu konu hakkında usulüne uygun bir soruşturma süreci izlenerek ve soruşturma onayı almadan bizzat soruşturmacı tarafından soruşturmanın kapsamı genişletilmeksizin soruşturma raporunun hazırlanması, soruşturmaya konu fiilin davacıya açıkça bildirilerek savunma istenmesi ve bu itibarla savunma hakkından tereddütsüz faydalandırılması, akabinde soruşturma raporunun tamamlanmasına müteakip davacı hakkında bir karar verilecekken disiplin cezasına konu olayın tarafı/muhatabı olmayan tarafsız bir disiplin amiri tarafından karar verilmesi gerekmekte iken bu ilkelere uyulmaksızın ve il disiplin kurulunda belirtilen eksiklikler tamamlanmaksızın kanunun hangi maddesinin hangi bendinden ceza verildiği belirtilmeden tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilerek, dava konusu idari işlemin İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Somut olay nedeniyle üyemizin hiçbir kusuru bulunmamakla birlikte, idarenin “keyfi ve hukuka aykırı” idari işlemiyle, İl Disiplin Kurulu tarafından belirtilen eksiklikler giderilmeksizin, yeni bir disiplin cezası tesis edilmesi, ÜYEMİZE YÖNELTİLMİŞ BİR MOBBING EYLEMİ NİTELİĞİNDEDİR. Bu nedenle, yargılamanın tüm evrelerinde hem üyemizin kusursuzluğu, hem de “usule aykırı tesis edilen disiplin cezasının varlığından” söz edilerek, dava konusu idari işlemin iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

Antalya 5. İdare Mahkemesi, itirazlarımızı dikkate almış, idarenin “KASTEN VE GÖZ GÖRE GÖRE” tesis ettiği, USULE VE HUKUKA AYKIRI disiplin cezasının İPTALİNE KARAR VERMİŞTİR. Genel Sağlık-İş, her zaman olduğu gibi “hukuka aykırı idari işlemlere” karşı yine üyelerinin yanında olmuş, netice itibarıyla üyemize verilen haksız ve hukuka aykırı disiplin cezası iptal ettirilerek, üyemizin mağduriyeti giderilmiştir.

Hekim, Tıbbi Sekreter Oldu! Hekim, Tıbbi Sekreter Oldu!

Genel Sağlık-İş; “bulundukları makamın, kendilerine her türlü hukuka aykırı işlemi yapma hakkı verdiğini düşünen idarecilerin” daima karşısında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Hiçbir idareci, görevinin gereklerini kötüye kullanarak Genel Sağlık-İş üyesini mağdur edemeyecektir!

Her zaman büyük desteğini hissettiğimiz, Sendikamız ve tüm sağlık emekçileri için büyük emekleri olan Sendikamız Hukuk Müşavirlerine de yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu güzel “emsal karar” için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

Editör: Ertuğrul Gülmez