Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sınav Duyurusu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, geçerli olan son iki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (oniki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim, kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

a) KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, C#, .Net Framework, MS SQL, Reporting servisleri vb.) ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

a) OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

b) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,

d) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Enterprise Software Architecture, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

g) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

i) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

l) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

m) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

n) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

o) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

b) KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) MS SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

a) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,

c) MS SQL "high availability" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

e) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Clustering, AlwaysOn, Failover Cluster ve Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,

g) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) PostgreSQL ile ilgili veri tabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veri tabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve trigger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veri tabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

j) PostgreSQL veri tabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında deneyim sahibi olmak,

k) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veri tabanı şema değişikliklerini yapma konularında deneyim sahibi olmak,

l) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

n) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

c) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, C#, .Net Framework, MS SQL, Reporting servisleri vb.) ve bunu belgelemek,

c) En az 1.000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

a) Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

b) .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Frontend kütüphaneleri (örn: Bootstrap vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

d) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

e) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

h) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (JavaScript, ASP ) hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

m) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

n) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

o) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

p) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

d)  SİSTEM UZMANI (1 Kişi -Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Yukarıda belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da en az 1000 (bin) iç kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem birimlerinde Linux işletim sistemlerinin; kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri vb. konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

a) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,

i. LPIC-1 (Linux Professional Institute),

ii. LPIC-2 (Linux Professional Institute),

iii. LFCE (Linux Foundation Certified Engineer),

iv. LFCS (Linux Foundation Certified System Administrator),

v. RHCSA (Red Hat Certified System Administrator)

vi. RHCE (Red Hat Certified Engineer),

vii. CompTIA Linux+,

viii. MCSA:Windows Server 2016,

ix. MCSE: Core Infrastructure.

b) Linux sistem yazılımları ve Script Language konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Linux sistemlerinde sorun çözme, performans artırımı, log inceleme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

e) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,

g) Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı, kurulum, konfigürasyon ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. VMware sanallaştırma sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

i) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak

e)  BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a) Kamu kurum ve kuruluşları Bilgi İşlem birimlerinde veya özel sektör sistem merkezlerinde; Bilgi Güvenliği, Ağ veya Sistem alanlarının en az birinde, uzman veya benzer bir pozisyonda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak

Tercih Sebepleri:

a) Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, E-posta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ve siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

c) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

e) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,

f) Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve network penetrasyon testi yapabilmek,

g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, e-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,

i) DLP sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) KVKK hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak,

m) Tercihen CEH eğitimi almış olmak,

n) Tercihen Global Information Assurance Certification (GIAC) Penetration Tester (GPEN), Web Application Penetration Tester (GWAPT), Licensed Penetration Tester (LPT), CISSP (Certified Information Systems Security Professional) sertifikalarına sahip olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru ilan metni 23/01/2023-24/02/2023 tarihleri arasında Kariyer Kamu İşe Alım platformunda ve KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayımlanacaktır.

b) Adaylar, başvurularını 13/02/2023 - 24/02/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde KOSGEB - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

c) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İSTENİLEN BELGELER

a) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir).

b) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

c) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

d) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler).

e) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi "www.kosgeb.gov.tr" internet sitesinde 28/02/2023-03/03/2023 tarihleri arasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

d) Sözlü-uygulamalı mülakat 13/03/2023-24/03/2023 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık (Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No:32, 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA) adresinde yapılacak olup mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum "www.kosgeb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

e) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

f) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihlerindeKOSGEB değişiklik yapma hakkına sahiptir. Adayların www.kosgeb.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 Sözleşmeli Personel Alacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 Sözleşmeli Personel Alacak

a) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.kosgeb.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava giren adaylar e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

b) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerli kabul edilecektir.

b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

d) İletişim Bilgileri Tel: 0 312 595 27 71

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.