Hekimsen açıklamasında: Adıyaman 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapmaktayken Elazığ Fırat Üniversitesi’ne naklen atanan; fakat yolluk ücreti ödenme talebi idarece reddedilen üyemizin yolluk ödemesini yasal faiziyle almak için açtığımız davayı kazandık.”

Özet
Davacı tarafından, Adıyaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görev yapmaktayken Fırat Üniversitesi emrine naklen atanmasına binaen tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesine ilişkin yaptığı 17 Haziran 2022 tarihli başvurunun reddine ilişkin Fırat Üniversitesi’nin 20 Haziran 2022 tarih ve E11731200-622.01-194578 sayılı işleminin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, Adıyaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yaparken 2021 2. Dönem TUS ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’na yerleştiği, 03 Ocak 2022 tarihinde Fırat Üniversitesi emrine naklen atamasının gerçekleştiği, naklen atanma yüzünden Adıyaman’dan Elazığ’a taşınmak zorunda kaldığı, Elazığ’da eşi ve 2 çocuğuyla yaşayabilmek için yeniden bir ev tuttuğu, ev nakliye ücretleri, emlakçı ücretleri, temizlikçi ücreti, doğalgaz aboneliği gibi gibi birçok ücreti kendi bütçesinden ödediği, kurum değiştiren memurun sürekli görev yolluğunun naklen atandığı kurum tarafından ödenmesi gerektiği, talep edilen ödemenin yapılmamasının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile sürekli görev yolluğunun atama tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

Karar
Karar veren Elazığ 1. İdare Mahkemesi Hakimliği’nce, davacı tarafından, dava dilekçesinde duruşma talebinde bulunulduğu görülmüş ise de; uyuşmazlık konusu miktarın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17/1. maddesinde belirtilen sınırın altında kaldığı ve bu sınırın altında kalan uyuşmazlıklarda duruşma yapılmasının hakimin takdirine bağlı olduğu anlaşılmakla, duruşma yapılmaksızın davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek işin esası hakkında gereği düşünüldü: Dava; davacı tarafından, Adıyaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görev yapmaktayken Fırat Üniversitesi emrine naklen atanmasına binaen tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesine ilişkin yaptığı 17 Haziran 2022 tarihli başvurunun reddine ilişkin Fırat Üniversitesi’nin 20/06/2022 tarih ve E-11731200-622.01-194578 sayılı işleminin iptali ile sürekli görev yolluğunun atama tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın “Çalışma Hakkı ve Ödevi” başlıklı 49. maddesinde; “Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirler alır” hükmü yer almıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinde; kamu hizmetlerinin memurlar,sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği, (B) fıkrasında, sözleşmeli personelin, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas veusuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olduğu belirtilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun kapsamını belirleyen 1. maddesinin (a) fıkrasında; umumi muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseselerin bu Kanuna tabi olduğu belirtilmiş, 4. maddesinin 1. fıkrasında ise; bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara harcırah ödeneceği, 10. maddesinde; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının; yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar; 59’uncu maddesinde ise; harcırahın, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verileceği hüküm altına alınmıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 9. maddesinde, “Daimi vazife harcırahı:

a) (Mülga bend: 31 Temmuz 2003-4969 S.K/.1.md.)

b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden itibaren verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan maddenin “daimi vazife harcırahının ilk defa memuriyete atananlara tayinleri sırasında mütemekkin oldukları mahalden itibaren verileceği” şeklindeki (a) bendinin 4969 sayılı Kanun ile kaldırıldığı görülmektedir.

Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Adıyaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yaparken 2021 yılı 2. Dönem TUS ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’na yerleştiği, naklen atama işlemi nedeniyle Adıyaman’dan Elazığ’a taşınmak zorunda kaldığı, işbu durumda; davacı tarafından; naklen atanmasına binaen tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesine ilişkin yaptığı 17 Haziran 2022 tarihli başvurunun reddine ilişkin Fırat Üniversitesi’nin 20 Haziran 2022 tarih ve E-11731200-622.01-194578 sayılı işleminin iptali ile sürekli görev yolluğunun atama tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Temel ve asli fonksiyonları kamu hizmetini yürütmek olan kamu görevlileri, kamu hizmetinin iyiişlemesi için, ya kendi isteklerine dayalı olarak, ya da re’sen kanunlarda yer alan kurallar çerçevesinde, yetkili idari makamlarca bulundukları yerden başka bir yere atanabilmekte, bu atamaya bağlı olarak da yeni görev yerlerinde göreve başlayabilmek için bazı giderler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal ödemeyi içeren bir idari işlem olup, atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle, kanun koyucu tarafından bu külfetin kamuca karşılanması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu itibarla, kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken yine başka bir kamu görevini yürütmek üzere davalı idareye atanan davacının, fakültede göreve başladığı gün 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve31706 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu eki olan Hcetvelinde yer alan gündelik tutarları esas alınarak yolluk biriminin hesaplandığı ve davacıya imzalatıldığı ancak ödemenin yapılması hususunda tereddütler oluştuğu için görüş talebinde bulunulduğu ve cevaben kendilerine davacıya yolluk ödenemeyeceğinin bildirildiği görülmüş olup, anılan idarenin 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na tabi olduğu hususu gözetilerek, sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacının, tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 9/(b) maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesinin gerektiği açık olduğundan, aksi yönde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca, Anayasa’nın 125. maddesinde yer verilen “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükmü uyarınca, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı sürekli görev yolluğunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanarak idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tazmini gerekmektedir.

Editör: Sinan Yıldırım