Selçuk Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak Selçuk Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon için lisans diploması puan sıralaması yapılacaktır.) sözleşmeli personel alınacaktır.

Nitelik
Kod    Unvanı    KPSS
Puan Türü    Kadro
Sayısı    Aranılan Nitelikler
HM01    HEMŞİRE*    KPSS (P3)    16    Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya
Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
HM02    HEMŞİRE*    KPSS (P3)    1    Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Başarı Belgesi, Ameliyathane Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Genel ve KVC Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalarına sahip
olmak.
HM03    HEMŞİRE*    KPSS (P3)    1    Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Fiziksel Değerlendirme Tanılama, Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Hemşirelik Kursları Başarı Belgeleri ve Hemşirelik
alanında 10 yıl tecrübe sahip olmak.
HM04    HEMŞİRE*    KPSS (P94)    2    Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
HM05    HEMŞİRE*    KPSS (P94)    1    Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikasına sahip olmak.
HM06    HEMŞİRE*    KPSS (P94)    1    Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Başarı Belgesi, İlk Yardım Kursu Bitirme Belgesi, Türkiye
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Belgesine sahip olmak.
HM07    HEMŞİRE*    KPSS (P94)    1    Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Pediyatri ve Pediyatri Yoğun Bakım Hemşireliği, Yenidoğan ve Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi, Hasta İlişkileri Stres Yönetimi
Sertifikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak.
HM08    HEMŞİRE*    KPSS (P94)    1    Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Perfüzyonistlik Yetki Belgesine sahip olmak.
RT01    RÖNTGEN TEKNİSYENİ    KPSS (P93)    2    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak.
RT02    RÖNTGEN TEKNİSYENİ    KPSS (P93)    1    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlkyardımcı Belgelerine sahip olmak.
DSG01    DİĞER SAĞLIK PERSONELİ    KPSS (P93)    1    Ağız ve Diş Sağlığı Programı Önlisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Kurs Tamamlama Belgelerine sahip olmak.
ST01    SAĞLIK TEKNİKERİ    KPSS (P93)    2    Anestezi Programı Önlisans mezunu olmak.
ST02    SAĞLIK TEKNİKERİ    KPSS (P93)    3    Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Önlisans mezunu olmak
ST03    SAĞLIK TEKNİKERİ    KPSS (P93)    1    Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Belgelerine sahip olmak.
ST04    SAĞLIK TEKNİKERİ    KPSS (P93)    1    Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sertifikasına sahip olmak.
BYG01    BİYOLOG    KPSS (P3)    1    Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Biyoloji Anabilim Dalında Yükseklisans yapmış olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Başarı Belgesi, İlk Yardımcı
Belgesi, Biyoloji alanında 1 yıl tecrübeye sahip olmak.
FZT01    FİZYOTERAPİST    KPSS (P3)    1    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Manuel& Manıpulatıve Physıcal Therapy (Manuel ve Manipülatif Fizik Tedavi) Sertifikası, Matwork ve Reformer -1 Eğitim Programı Eğitmenlik Sertifikaları ile
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Başarı Belgelerine sahip olmak.
SÇ01    SOSYAL ÇALIŞMACI    KPSS (P3)    1    Sosyal Hizmet Bölümü Lisans mezunu olmak. Aile Danışmanlığı Sertifikasına,
İşaret Dili, Uygulamalı Çocuk Merkezli Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Eğitim Belgesi ve Sosyal Çalışmacı alanında 2 yıl tecrübeye sahip olmak.
EC01    ECZACI**    -    1    Eczacılık Bölümü Lisans mezunu olmak.
* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.
** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.) ile alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
5-Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.
6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

II. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu EDevlet çıktısı)
2- Tecrübe istenen alanlar için çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü,
3-Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgeleri,
4- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvuru durumlarını takip edebileceklerdir. Başvurusunda eksiklik tespit edilenlere sisteme girmiş oldukları iletişim numarasına sms olarak bilgi gidecek olup başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen
gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvuru durumlarını takip edebileceklerdir. Başvurusunda eksiklik tespit edilenlere sisteme girmiş oldukları iletişim numarasına sms olarak bilgi gidecek olup başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2018 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 22 50 numaradan bilgi alınabilir.

Editör: TE Bilişim