8 Nisan 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32157

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü, beşinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-4’ün 87 numaralı satırında, Ek-5’in 73 numaralı satırında ve Ek-6’nın 88 numaralı satırında yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım Ve Bilgilendirme Faaliyetlerine Yeni Kriterler Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım Ve Bilgilendirme Faaliyetlerine Yeni Kriterler

MADDE 3- Bu Tebliğ 31/12/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Editör: Ertuğrul Gülmez