8 Nisan 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32157

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Adayların Dikkatine Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Adayların Dikkatine

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü, beşinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-4’ün 87 numaralı satırında, Ek-5’in 73 numaralı satırında ve Ek-6’nın 88 numaralı satırında yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 31/12/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.