Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Çevre Sağlığı Birimi’nde Hemşire olarak görev yapan engelli üyenin mağduriyetinin giderilmesi için hukuki destek veren Anadolu Sağlık Sen, yeni bir hukuk zaferi kazandı!

Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak

İstanbul, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Çevre Sağlığı Birimi'nde hemşire (denetçi) olarak görev yapan Anadolu Sağlık Sen işyeri temsilcisi; mevcut personel planlaması dahilinde yapılan değerlendirme neticesinde Müdürlük bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi kanser biriminin tüm iş ve işlemleri, hac/umre ve diğer aşı uygulamaları, Merkez'e başvuranlardan HPV alımı ve gelen tüm hastalara kanser ve sağlıklı yaşam ile ilgili eğitimlerin verilmesi, kanser kayıtçılığı, COVİD-19 numune alımları, HPV ve GGK kitlerinin takiplerinin yapılması ve Aile Sağlığı Merkez'lerine dağıtımlarının sağlanması ve ayrıca genel aşı dağıtımlarında görevlendirilmesine ilişkin 01/07/2022 tarih ve 1738 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, denetçi olarak görev yapmakta olup bugüne kadar hakkında açılan herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı, engelli olmasına rağmen görevini layıkıyla yerine getirdiği, sendika temsilcisi olduktan sonra kurum yöneticileri tarafından baskıya uğradığı, önceleri aşı dağıtım biriminde görevlendirildiği, devamında ise evde aşı programlarına gönderildiği, bilgisi ve yetkisini aşan birim ve pozisyonlarda, engelli olmasına karşın zorla çalıştırıldığı, engellilerin yapamayacağı işlerin kendisine yaptırıldığı, idari yönden de görevlendirme konusu mevzuatta düzenlenmemiş olmakla birlikte,  kamu hizmetini yürütmek amacıyla durumu uygun olan kamu görevlilerinin kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilmesinin olanaklı olduğu, görevlendirilen personelin hangi somut görevleri yapacakları hususunun ayrıntılı olarak önceden belirlenmesi, görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması ve mahallinde bulunan personel tarafından söz konusu kamu hizmetinin yerine getirilmesinin mümkün olmaması gibi koşulların mevcut olması halinde görevlendirmenin hukuka uygun sayılabileceği, idarece tesis olunan işlemde anılan yasal şartların hiçbirisini taşımadığı, görevlendirmenin atamaya yetkili olmayan Başhekim tarafından yapılması nedeniyle işlemin yetki unsuru yönünden hukuka uygun olmadığı, denetim alanında kariyer planlaması yapmasına karşın, söz konusu görevlendirme ile herhangi bir vasıfsız personelin yapabileceği işler ile görevlendirildiği, sendikal faaliyeti nedeniyle kendisine mobbing uygulandığı gerekçeleriyle açılan davada idarinin yaptığı işlem hukuka uygun bulunmadı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi Esas No 2022/1883, Karar No 2023/206 sayılı kararında özetle şunlar ifade edildi.

“Uyuşmazlıkta; davalı İdarece, davacının kurum dışı geçici görevlendirilmesi veya atanmasının söz konusu olmadığı, hâlihazırda İlçe Sağlık Müdürlüğü kadrosunda olup yine İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı belirtilmekle birlikte, aynı bina içerisinde olsa da, davacının görevinin ve görev yaptığı birimin değişmesi sonucunu doğuran işlemin niteliği gereği bir görev yeri değişikliği işlemi olduğu, yukarıda anılan mevzuat hükümleri kapsamında İl'de görevli memurlara yönelik olarak, İl içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak yerlerinin değiştirilebilmesi konusunda valilere tanınan ve Kanunda devredilebilmesi yönünde herhangi bir şekilde düzenleme de yer almayan yetkinin, ancak valiler tarafından kullanılması imkânının bulunması nedeniyle davacının İl içerisinde görev yerinin değiştirilmesi yönündeki işlemlerin Vali tarafından tesis edilmesi gerekliliği bulunmasına karşın, bu kural gözardı edilerek İlçe Sağlık Müdürü tarafından tesis olunan dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”

Editör: Sinan Yıldırım