1- GENEL AÇIKLAMALAR

Sıra
No
İli Kadro
Sayısı
Öğrenim Dalları Puan Türü
1 İstanbul 4 İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSSP32
2 Ankara 2
3 Aydın 2
4 Balıkesir 2
5 Bursa 2
6 Denizli 2
7 İzmir 2
8 Kocaeli 2
9 Manisa 2
10 Sakarya 2
11 Tekirdağ 2
12 Antalya 1
13 Çanakkale 1
14 Konya 1
15 Muğla 1
16 Samsun 1

 2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2.2. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2.3. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP32 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
2.4. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
2.5. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
2.6. Her türlü coğrafya ve iklim koşulunda görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
2.7. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.
2.8. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
 

3- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

3.1. Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2023 saat 10:00 - 13 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
3.3. Adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecektir.
3.4. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
3.5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3.6. Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir.
3.7. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte “Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.8. Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS sonuç bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS sonuç belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
3.9. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
3.10. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).
3.11. Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların e-Devlet üzerinden alınan adli sicil belgelerini sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 
3.12. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna dair beyan.
3.13. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair beyan.
3.14. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi 84 Sözleşmeli Personel Alacak Selçuk Üniversitesi 84 Sözleşmeli Personel Alacak4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

4.1. Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. KPSS puan türü esas alınarak yapılan sıralamaya göre en son adayın aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
4.2. Başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilendirme Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden
görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
4.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.
4.4. Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.


5- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI:

5.1. Giriş sınavı sözlü olarak 13 Mart 2023 - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.
5.2. Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.3. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5.4. Giriş sınavında adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
5.5. Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.6. Adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesinde lisans eğitimine ait mesleki bilgileri içeren 25 puan değerinde bir adet, Başkanlığın görev alanına ilişkin 25 puan değerinde bir adet soru olmak üzere toplam iki soru yöneltilecektir.
5.7. Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılacak sorular; lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Başkanlığın görev alanına ilişkin “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği ile Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü” (afad.gov.tr internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.) konularından oluşacaktır.

6- GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ


6.1. Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavı Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecektir.
6.2. Adayların başarılı sayılabilmeleri için başarı puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.
6.3. Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
6.4. Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

7- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ


7.1. 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak başvuru yaptıkları illere göre sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda KPSS puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.
7.2. Başarı puanları esas alınarak her il için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadronun yarısı oranında yedek aday belirlenecektir.
7.3. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
7.4. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
7.5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayan veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonucunun ilanından itibaren yeni bir sınav yapılmaması ve 6 (altı) aylık süreyi aşmamak kaydıyla yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.
7.6. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, başvuru şartlarını taşıyan ve ilan edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7.7. Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
7.8. Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır.
7.9. Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

8- DİĞER HUSUSLAR


8.1. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8.2. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.
8.3. Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları hükümleri uygulanacaktır.

9- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
www.afad.gov.tr
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 258 22 49 - 0312 258 22 42 - 0312 258 22 44
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Editör: Sinan Yıldırım