Aydın’da Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir “hemşire” “hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında hazırlanan disiplin soruşturma raporu gerekçe gösterilerek”, Aydın İl Sağlık Müdürü’nün imzası  ile Aydın’ın başka bir ilçesinde bulunan Devlet Hastanesine naklen atanmıştır.

 Genel Sağlık-İş tarafından Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde “yürütmenin durdurulması” talepli iptal davası açılmıştır.

Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından; “…5442 sayılı Kanun’un emredici hükmü uyarınca ilde görev yapan personelin il içi atama ve görevlendirme yetkisi il valisinde olduğu halde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 371. maddesi ile il sağlık müdürlerine il içinde atama ve görevlendirme yetkisi verildiği, mevcut durum itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddesinin 5442 sayılı Kanun’un 8. maddesine aykırı hükümler içerdiği, bu nedenle uyuşmazlıkta yukarıda yer verilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili hükmü gereği 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 371/3. fıkrasının üst normu olan 5442 sayılı Kanun’un 8. maddesinin uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bakan KOCA'nın Mektubuna Sağlık SEN'den Cevap Bakan KOCA'nın Mektubuna Sağlık SEN'den Cevap

Bu durumda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesinde, hemşirelerin de içinde bulunduğu (ilde görev yapan) memurların, il içinde görev yerlerinin değiştirilmesinin veya geçici süreyle görevlendirilmesinin yada bu yöndeki başvurularla ilgili işlemlerin valiler tarafından yapılacağının emredici olarak düzenlenmesi ve valiye tanınan bu yetkinin devredilmesinin mümkün olmaması, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de başka bir idari makama verilemeyeceği hususu dikkate alındığında, vali tarafından tesis edilmesi gerekirken yetkisi olmayan il sağlık müdürü tarafından tesis edilen dava konusu atama işleminde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi durumunda davacının ikametgahını değiştirmek zorunda kalacağı ve bu şekilde telafisi güç ve imkânsız zararların doğabileceği de açıktır.” denilerek, hukuka aykırı idari işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

Kararı Değerlendiren  Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Bugüne kadar birçok üyemizin “geçici görevlendirilmesine” ya da “naklen atanmasına” dair idari işlemlerin altında “yetkisiz” İl Sağlık Müdürlerinin imzası bulunması nedeniyle, emsal kararlara imza atmıştık. Belirtilen olayda da üyemizin “naklen atanmasına” dair idari işlemin altında İl Sağlık Müdürünün imzasının olması nedeniyle yeni bir karara imza atmış durumdayız. Böylece, son dönemde “yetki gaspı” niteliğindeki yetkisiz idari işlemlerine devam eden, ısrarla devam ettiği yetkisiz işlemleri alışkanlık haline getiren İl Sağlık Müdürleri, bir yetki dersi daha almıştır.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi kararı, bu türden hukuksuzluklara maruz kalan üyemiz olsun olmasın tüm sağlık emekçileri için önemli bir hukuki kazanımdır. Bu karar, bundan sonraki görevlendirmelerde, “idare tarafından uyulması zorunlu bir karardır.” Artık İl Sağlık Müdürleri, bu yetkiyi kullanamayacaklardır.” diye konuştu.

Editör: Ertuğrul Gülmez