Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

9) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

10) (9) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

11) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Sakarya Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alacak Sakarya Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alacak

12) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

13) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

B) ÖZEL ŞARTLAR:

Aşağıda yer alan özel şartlarda istenilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler ile sertifikalar "başvuru belgeleri" arasında sunulacak, istenilen bilgi ve tecrübeler ise başvuru belgeleri arasında yer alan "teknik özgeçmiş" belgesinde sunulacaktır. Bilgi ve tecrübeler, teknik özgeçmiş içinde başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin teknik özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Başvurulan pozisyona ait teknik özgeçmiş, Kurum resmi internet sitesinden temin edilecek olup, doldurulduktan sonra imzalanmak suretiyle sınav başvuru sistemine yüklenecektir.

I- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (6 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Microsoft.NET teknolojilerine ve özellikle C# programlama diline hakim olmak ve bu konularda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,

c) ASP.Net MVC ve ASP.Net Core teknolojisinde geliştirme yapmış olmak,

ç) SQL-Server üzerinde T-SQL, stored procedure ve function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, Git vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Nesne tabanlı programlama, analiz, tasarım ve SOLID prensipleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Çok katmanlı mimari ve servis tabanlı mimari (SOA) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübeye sahibi olmak,

i) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

j) JQuery, Javascript, AJAX, HTML, Bootstrap, CSS vb. web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Mikroservis mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

b) Penetrasyon/sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Web servisler, SOAP, REST protokolleri ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Angular, React hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) ISO27001 Bilgi Güvenliği Standardı hakkında bilgi sahibi olmak.

II- KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (6 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Microsoft.NET teknolojilerine ve özellikle C# programlama diline hakim olmak ve bu konularda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

c) ASP.Net MVC ve ASP.Net Core teknolojisinde geliştirme yapmış olmak,

ç) İlişkisel veri tabanlarında (MSSQL veya PostgreSQL) tasarım, normalizasyon ve optimizasyon hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) SQL-Server üzerinde T-SQL, stored procedure ve function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, Git vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

ğ) Nesne tabanlı programlama, analiz, tasarım ve SOLID prensipleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Çok katmanlı mimari ve servis tabanlı mimari (SOA) ile uygulama tasarlama ve geliştirme hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

j) JQuery, Javascript, AJAX, Blazor, HTML, Bootstrap, CSS vb. web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Penetrasyon/sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Single-Sign-on, OpenID Connect ve OAuth 2.0 frameworku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Windows Server 2016 ve üstü işletim sistemleri, Windows Sunucu Sanallaştırması (Hyper-V), IIS Application Request Routing (ARR) ve Microsoft Cluster Server kurulum ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Proje yönetimi ve çevik metodoloji hakkında bilgi ve tecrübe sahip olmak, Tercihen;

a) Mikroservis mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

b) Splunk yönetimi ve log analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Angular, React hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) ISO27001 Bilgi Güvenliği Standardı hakkında bilgi sahibi olmak.

III- GÜVENLİK UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

b) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

ç) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

IV- AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) İstemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

a) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER, SINAV BAŞVURUSUAdaylar, başvurularını 10.03.2023 ile 26.03.2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir.

bddk-15-sozlesmeli-personel-alacak-2bddk-15-sozlesmeli-personel-alacak-1

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylardan, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav sözlü sınav (mülakat) olarak tek aşamalı yapılacaktır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınavda adaylara, mesleki bilgiler ile başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde belirtilen alanlardaki bilgi ve tecrübelerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

Sözlü sınav; 13.04.2023 ile 21.04.2023 tarihleri arasında olmak üzere, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde BDDK hizmet binasında (Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL) yapılacak olup söz konusu sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Mülakat tarihlerinde erteleme olması durumunda da bu durum yine Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Adaylar, her bir pozisyon için başarı puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlıdan başlanılarak pozisyon sayısı kadar aday, asil aday olarak belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar aday da yedek aday olarak belirlenebilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylara ilişkin duyuru Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda yapılacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olan ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilen asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir. Kendilerine tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılır.

VI. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının (01.01.202330.06.2023 dönemi için: 21.160,69 TL) Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, bu şekilde hesaplanacak tavan ücretin altında sözleşme ücreti belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

* Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında hukuki işlem yapılacaktır.

Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

İLETİŞİM

[email protected]

[email protected]

0 (212) 214 54 22 0 (212) 214 50 910 (212) 214 54 49

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(www.bddk.org.tr)

Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL

2747/1-1

Editör: Ertuğrul Gülmez