Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle [Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.] yerleştirme yapılacak unvanlar;

I - BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK'nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç. Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

2- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar) istenen belgelerle birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı - İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecektir.)

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1. Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü, Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

2. 2022 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asıl ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.),

2- Özgeçmiş,

3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği (Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.),

Dicle Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alacak Dicle Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alacak

4- 2 adet fotoğraf,

5- 2022 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği,

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.

Bilgi için : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon : (222)3213550/7182-7184-7187

İlan Tarihi : 27/01/2023

Son Başvuru Tarihi : 10/02/2023 Mesai Sonu

1016/1-1

Editör: Sinan Yıldırım