Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.02.2023 sayılı ve 32096 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Sözleşmeli Personel alımı müracaatlarına ilişkini son başvuru tarihi: Ülkemizde yaşanan Depremler nedeni ile 07.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Depremden etkilenen (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya) illerimizde ikamet eden ve başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuru için gerekli belgeleri süresi içinde [email protected] adresine göndermesi halinde başvuruları kabul edilecektir. 

İlanen duyurulur. 1725/1-1

gumushane-universitesi-35-sozlesmeli-personel-alacak-1

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereği "KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır.

gumushane-universitesi-35-sozlesmeli-personel-alacak-4gumushane-universitesi-35-sozlesmeli-personel-alacak-3gumushane-universitesi-35-sozlesmeli-personel-alacak-2

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak

2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak.

7- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

8- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

9- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

10- Belirtilen öğrenim düzeyi mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

11- Adayların 2022 KPSS'ye girmiş olması, nitelikte belirtilen asgari KPSSP94, KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.

12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

13- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

14- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

15- Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.

16- KPSS'den yüksek puan almak atamada tek başına yeterli değildir. Atanma hakkı kazanan adaylar ihtiyaca göre Merkez kampüs ve İlçe merkez yerleşkelerinde bulunan birimlere dağıtılacaktır.

17-Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurmak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Gümüşhane Üniversitesi sorumlu değildir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Başvuru dilekçesi (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

3- Nüfus cüzdanı veya Kimlik kartı fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- SGK Hizmet Dökümü. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

8- 3 adet vesikalık fotoğraf.

9- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresinin olması gereklidir.

10- Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge. (Obezite İzlem Raporu olarak istenebilir)

11- Sürücü Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin fotokopisi.

12- Başvurulan pozisyon ile ilgili onaylı belge ve/veya sertifikalar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine iki katına kadar belirlenen yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.gumushane.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

NOT:

1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Gümüşhane Üniversitesinin Gümüşhane ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.

2-Göreve başlatılacak sözleşmeli personeller hakkında; 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen hususlara göre işlem tesis edilecektir.

2-İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz https://www.gumushane.edu.tr/ web adresinde yayımlanacak olup, başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

3- İdare gerekli gördüğü hallerde, ilanın her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme yetkisine sahiptir.

İLETİŞİM:

Adres: Gümüşhane Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı

Devlet Su İşleri Bin 727 Sürekli İşçi Alımı Yapacak Devlet Su İşleri Bin 727 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Gümüşhanevi Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100- Merkez/Gümüşhane

Telefonlar : (0456) 233 1000, (0456) 233 1361

1395/1-1

Editör: Ertuğrul Gülmez