Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddesine göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.

1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik/Arşiv Araştırması yapılacak olup güvenlik/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için;

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesindeki şartları taşımak.

b. Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

d. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

e. Erkek adaylar için 165 cm'den, Kadın adaylar için 160 cm'den kısa olmamak.

f. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4. Destek Personeli (Temizlik/Aşçı/Şoför/Bahçıvan/Sağlık Teknisyeni) kadrosu için;

a. Destek personeli pozisyonuna başvuranların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

b. Şoför/Bahçıvan/Aşçı pozisyonuna başvuranlar ihtiyaç duyulması halinde mesai saatleri dışında çalışmayı taahhüt eder.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.

7.* Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında Sadece Mesleki Uygulama Sınav Sonucuna Göre Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel kadrosudur.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

2. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

3. İlan edilen pozisyon sayısının 4 ( dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

8. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

9. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

10. Destek ile koruma ve güvenlik personeli, Üniversitenin farklı yerleşkelerinde (ilçeleri dahil) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

11. Destek personeli, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürüteceklerdir.

12. Destek personeli (temizlik), kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama vb. işleri yürüteceklerdir.

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

14. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

15. Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurması gerekmektedir.

16. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen alınacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır.

2. 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi.

3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.

4. İkametgah Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alacak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alacak

8. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)

9. Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.

11. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Asıl veya yedek olarak kazananlardan istenecektir.)

12. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

13. Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi (istenilen pozisyon için).

14. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedekler, Üniversitemizin (http://www.artuklu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.2. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

mardin-artuklu-universitesi-53-sozlesmeli-personel-alacak-3mardin-artuklu-universitesi-53-sozlesmeli-personel-alacak-2mardin-artuklu-universitesi-53-sozlesmeli-personel-alacak-1

AÇIKLAMALAR

1 Herhangi bir lisans mezunu olmak.

2 Herhangi bir önlisans mezunu olmak.

3 Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak.

4 Yükseköğretim Kurumlarının İstatistik lisans bölümü mezunu olmak.

5 Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye önlisans programı mezunu olmak.

6 Yükseköğretim Kurumlarının Antrenörlük Eğitimi veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans bölümü mezunu olmak.

7 Yükseköğretim Kurumlarının Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe ve Finansman Yönetimi lisans bölümü mezunu olmak.

8 Yükseköğretim Kurumlarının İş Sağlığı ve Güvenliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü mezunu olmak.

9 Yükseköğretim Kurumlarının Basın ve Yayın, Gazetecilik, Reklamcılık veya Yeni Medya ve İletişim lisans bölümü mezunu olmak.

10 Önlisans mezunu olup Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı (MEB onaylı) sertifikalarına sahip olmak.

11 Ortaöğretim mezunu olup Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizleri, Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi, TÇTİ Yapı Kimyasalları Üretimi, TÇTİ Maden Kimya Laboratuvarlarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler sertifikalarına sahip olmak.

12 Önlisans mezunu olup Türk İşaret Dili, Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler, Topluluk Önünde Konuşma Geliştirme ve Uyum Eğitimi ve Kültürel Bilinç ve İfade Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

13 Adalet önlisans mezunu olup Adli Kalem İşleri (MEB onaylı), Toplantı Yönetimi Eğitimi, Mobbing Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

14 Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi lisans bölümü mezunu olmak.

15 Ortaöğretim mezunu olup Dijital Yetkinlikler, Mobile Tabanlı Web Tasarım Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Grafik ve Animasyon, Bilgi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

16 Lisans mezunu olup İş Güvenliği yüksek lisans mezunu olmak. En az (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak, Eğiticinin Eğitimi ve TÇTİ Yüksekte Çalışanların Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

17 Mesleki ve Teknik Liselerin Metal Teknolojisi-Kaynakçılık Bölümü mezunu olmak veya Ortaöğretim mezunu olup Kaynakçılık belgesine sahip olmak.

18 Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından veya Isıtma ve Tesisat Teknolojisi mezunu olmak veya Ortaöğretim mezunu olup Katı ve Sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip olmak.

19 Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak. Hijyen sertifikasına sahip olmak.

20 Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak. Hijyen sertifikasına sahip olmak.

21 Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak. Hijyen sertifikasına sahip olmak.

22 Sahne Işık ve Ses Teknolojileri önlisans mezunu olmak.

23 Ortaöğretim kurumlarının Ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı veya ortaöğretim mezunu olup mobilya bakım ve onarım alanında tecrübe sahibi olmak.

24 Herhangi bir Ortaöğretim mezunu olmak. Sıvacı Kalfalık/ Ustalık Belgesine, İnşaat Boyacısı Kalfalık/Ustalık Belgesine veya kurs sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan) sahip olmak.

25 Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak. En az D sınıfı ehliyete sahip olmak. Psikoteknik belgesine sahip olmak.

26 Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak. Bahçıvanlık belgesine sahip olmak.

27 Ortaöğretim mezunu olup Tıbbi Atıklar Eğitimi, Yenilebilir Kaynaklar, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği (MEB onaylı) sertifikalarına sahip olmak.

28 Ortaöğretim mezunu olup Geri Dönüşüm Ambalajları, Çevre Kirleticilerinin Etkileri, Tıbbi Atıklar Eğitimi, Katı Atıklar Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

29 Lisans mezunu olup Aşçılık (MEB onaylı), Temel Pastacılık, Hijyen ve Sanitasyon (MEB onaylı) sertifikalarına ve Usta Öğreticilik Belgesine (MEB onaylı) sahip olmak. En az 2 (iki) yıl aşçı olarak çalışma deneyimine sahip olmak.

30 Önlisans mezunu olup Bahçe Bakımı, Bitki Zararlıları ile Mücadele, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Toprak İşleme Arazi Temizleme ve Tesviye Alet Makineleri Bakım ve Onarım sertifikalarına sahip olmak.

31 Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. En az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak. Halkla İlişkiler ve Organizasyon (MEB onaylı), İş Sağlığı ve Güvenliği (MEB onaylı), Türk İşaret Dili (MEB onaylı) ve Afet Bilinci Eğitimi (MEB onaylı) sertifikalarına sahip olmak.

32 Önlisans mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

33 Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

34 Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

35 Önlisans mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

36 Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

37 Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. TÇTİ Haberleşme Sistemleri Elemanı, Güvenlik Danışmanlığı, Protokol Kuralları ve Yangın Eğitimcisi sertifikalarına sahip olmak.

38 Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans mezunu olup Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (MEB onaylı) sertifikalarına sahip olmak. Sağlık alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.

39 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans mezunu olup Dijital Yetkinlikler, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Veri Tabanı Yönetimi- SQL Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon (MEB onaylı) sertifikalarına sahip olmak.

40 Mimarlık bölümü lisans mezunu olup Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri, Yapı Duvarcılığı, Dış/İç Cephe Kaplama ve Yalıtımı ve TÇTİ Yapı Dekorasyon sertifikalarına sahip olmak.

41 Organik Tarım önlisans mezunu olup Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi, Toprak İşleme, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları, Bitki Zararlıları ile Mücadele sertifikalarına sahip olmak

42 Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri) alanında lisans mezunu ve Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans yapmış olmak. Organik Tarım Yetiştiriciliği, Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiricisi, Bahçe Bakımı ve İş Sağlığı ve Güvenliği (MEB onaylı) sertifikalara sahip olmak.

43 Ziraat Fakültesi mezunu olup Bitki Zararlıları ile Mücadele, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği, Park Bahçe ve Koruların Bakımı Elemanı ve Seracı sertifikalarına sahip olmak.

44 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı önlisans mezunu olmak. Bilgisayar Destekli Mücevher Tasarımı, Mücevher Tasarımı ve Çizim Teknikleri eğitimi aldığını belgelemek. Takı veya tasarım alanında en az 6 (altı) ay tecrübesi olmak.

45 Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 10 (on) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. Kuyumculuk alanında Usta Öğreticilik Belgesine (MEB onaylı) sahip olmak.

1846/1-1

Editör: Ertuğrul Gülmez