Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hekim ve uzman hekim dışında kalan sağlık personeline icap nöbet ücretinin ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı:

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hekim ve uzman hekim dışında kalan sağlık personeline icap nöbet ücretinin ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımlanmıştır. Bu yazının yayımlanmasının ardından bu yazı ile birlikte Maliye Bakanlığı’nın 2015 yılına ait görüş yazısı gerekçe gösterilerek, hekim ve uzman hekimler dışındaki sağlık çalışanlarına “icap nöbet görevi verilmesine rağmen icap nöbet ücretleri ödenmemeye başlanmıştır.”

Sürecin en başından beri, Genel Sağlık-İş olarak, kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretine hak kazandığı görüşündeyiz. Bu nedenle, Manisa’da bir hastanede “perfüzyonist” olarak görev yapmakta olan üyelerimiz tarafından, Sendikamıza yapılan başvurularda, “icap nöbet görevi verildiği, fakat icap nöbet görevinin yerine getirilmesine rağmen icap nöbet ücretlerinin ödenmediği, idareye yapılan başvurularda, icap nöbet ücretinin ödenmesine yönelik taleplerinin reddedildiği” belirtilmiştir. Söz konusu hukuka aykırı idari işlemlerin iptali ile icap nöbet ücretlerine ilişkin hak edişlerinin yasal faiziyle birlikte üyelerimize ödenmesi için Hukuk Müşavirliğimizin girişimleri ile Manisa İdare Mahkemelerinde davalar açılmıştır.Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, “…Buna göre, 657 sayılı Kanunun Ek 33. maddesinde, icap nöbetinin yalnızca uzman hekimler tarafından tutulan bir nöbet şekli olduğuna dair bir düzenleme bulunmadığı, aksine maddede icap nöbeti tutan memurlar ve sözleşmeli personel denilmek suretiyle kapsamın geniş tutulduğu ve icap nöbeti tutan memur ve sözleşmeli personele bu nöbetin karşılığında izin kullandırılması, şayet tutulan nöbet izin kullandırılarak karşılanamıyorsa da nöbet ücreti ödenmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı dikkate alındığında, fiilen icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, 12 saatten az olmamak ve aylık toplam 120 saati geçmemek üzere, 657 sayılı Kanunun Ek 33. maddesi uyarınca icap nöbeti ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varılmış olup, 657 sayılı Kanun’un Ek 33. maddesi kapsamında icap nöbeti ücretinin ödenip ödenmemesi noktasında ilgilinin uzman hekim olup olmaması şeklinde bir kriter uygulanması yasal olarak mümkün değildir.

Kamu Sağlık Sen'den Fırat Üniversitesini Tercih Eden Öğrencilere Barınma ve Yemek Desteği Yapılacak! Kamu Sağlık Sen'den Fırat Üniversitesini Tercih Eden Öğrencilere Barınma ve Yemek Desteği Yapılacak!

Bu durumda, davacının icap nöbeti tuttuğu hususunda bir ihtilaf bulunmadığı gibi tuttuğu icap nöbetleri karşılığında izin kullandırıldığının da davalı idarece ortaya konulamadığı dikkate alındığında, davacıya tuttuğu icap nöbetleri için, 657 sayılı Kanunun Ek 33. maddesinin icap nöbeti ile ilgili hükümleri uyarınca icap nöbet ücreti ödenmesi gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.” şeklindeki gerekçe ile davanın kabulüne, dava konusu idari işlemin iptaline ve üyemizin İCAP NÖBETİNE İLİŞKİN hak edişlerinin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Genel Sağlık-İş olarak, “icap nöbet ücreti ödenmeyen üyelerimiz olması durumunda kendilerine hukuki destek verileceği” hususunda söz vermiştik ve bulunduğumuz hukuki girişimlerle sözümüzü tuttuk.

Genel Sağlık-İş olarak, hukuki zeminde “kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının, icap nöbet ücretine kazanması gerektiğini savunmuştuk!” Vermiş olduğumuz hukuk mücadelesi neticesinde hem üyemizin hem de devam eden süreçte kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının, icap nöbet ücretlerini alabilmesi için yine harika bir emsal karara imza atılarak, Genel Sağlık-İş farkı yine ortaya konulmuştur.

Genel Sağlık-İş olarak, hiç kimsenin yapmaya cesaret edemediklerini yapmaya, hiç kimsenin konuşamadıklarını konuşmaya, üyelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının haklarını, onlara teslim etmeye, hukuk mücadelesi vermeye ve hukuki zaferler elde etmeye devam edeceğiz. Haklı “hukuk mücadelemiz” engellenemez!

Her zaman büyük desteğini hissettiğimiz, Sendikamız ve tüm sağlık emekçileri için büyük emekleri olan Sendikamız Hukuk Müşavirlerine de yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu güzel emsal karar için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

Genel Sağlık-İş

Editör: Ertuğrul Gülmez