ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 33 (otuz üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

ğ) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, ı) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) MS SQL Server yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

e) Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA - High Availability) ve Felaket Kurtarma (DRDisaster Recovery) süreçlerinde uzman ve Always-on, Logshipping teknolojileri kurgulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak,

f) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı yedekleme araçları konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) İyi derecede SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak.

Tercihen;

a) MCSE: Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak,

b) Veri ambarı tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

c) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veri ambarı ve iş zekası konularında deneyim sahibi olmak,

ç) NoSQL (MongoDB,Redis,HBase vb.) ve büyük veri (Hadoop, Spark vb.) sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Veri depolama ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Powershell hakkında deneyim sahibi olmak.

2) Veri Tabanı Yöneticisi (2 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) MS SQL Server kurulum, sorun giderme ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, c) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak, ç) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA- High Availability) ve Felaket Kurtarma (DR- Disaster Recovery) süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) İyi derecede SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Performans izleme ve log analizinde deneyimli olmak.

Tercihen;

a) Veri ambarı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veri ambarı ve iş zekası konularında bilgi sahibi olmak,

c) NoSQL(MongoDB,Redis,HBase vb. ) ve büyük veri (Hadoop, Spark vb.) sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

3) Kıdemli İş Zekası Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) İş zekası uzmanı veya raporlama uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,

c) İleri düzeyde DAX, SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

ç) Tableau, Microsoft Power BI, Qlik Sense vb. iş zekası araçlarının kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Tableau, Microsoft Power BI, Qlik Sense vb. iş zekası araçlarını kullanarak proje geliştirmiş olmak,

e) Veri ambarı tasarımı, veri modelleme ve iş zekası konularında deneyim sahibi olmak,

f) Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) MCSE: Data Management and Analytics, MCSA: BI Reporting, MCSA: BI Development sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Veri madenciliği konsunda deneyim sahibi olmak,

c) R veya Phyton ile geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veri ambarı ve iş zekası konularında deneyim sahibi olmak,

d) NoSQL (MongoDB, Redis, HBase vb. ) ve büyük veri (Hadoop, Spark vb.) sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

4) İş Zekası Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) İş zekası uzmanı veya raporlama uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,

c) DAX, SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

ç) Tableau, Microsoft Power BI, Qlik Sense vb. gibi iş zekası araçlarını kullanarak proje geliştirmiş olmak,

d) Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) MCSA: BI Reporting, MCSA: BI Development sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri ve veri ambarı konularında bilgi sahibi olmak,

c) NoSQL (MongoDB, Redis, HBase vb. ) ve büyük veri (Hadoop, Spark vb.) sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

5) Kıdemli Sistem Uzmanı (DevOps-Linux) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi veya DevOps mühendisi olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

b) Linux sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) DevOps (Dev: Software Development and Ops: Information-Technology Operations) veya DevSecOps konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Küme halinde sistemler ve uygulamalar mimarisinin tasarımının oluşturulması, yapılandırılması ve kurulumu konusunda en az ikisinde tecrübe sahibi olmak, (ElastichSearch, Kubernetes, Casandra, Postgresql, Redis, Rabbitmq, Mongodb, Openshift, Ansible, AWX, Nexus repository vb.)

d) Web Server kurulum, yapılandırma, yönetim konusunda bilgi sahibi olmak, (Nginx, Apache, IIS vb.)

e) Loglama araçları kurulum, yapılandırma, yönetim konusunda bilgi sahibi olmak, (Graylog, Logstash, Rsyslog, vb.)

f) Deployment araçlarının kurulumu, yapılandırması, yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, (Bitbucket, Github, Gitlab, Jenkins, Bamboo, vb.)

g) Uygulama performansı konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Chef, Puppet, Ansible, Terraform v.b. otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Mikroservis mimarisi içinde kurgu ve uyum sağlayabilecek olup Container teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

6) Kıdemli Sistem Uzmanı (Microsoft) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı ve sanal sistemlerin bulunduğu bilgi işlem merkezlerinde, en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft ürün ve servisleri olan Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, WINS, Certificate Authority, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri, Microsoft Windows 10/11 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yükseltme ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Exchange 2016-2019 server konularında kurulum, yapılandırma, güncelleme, yükseltme, sorun çözümleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2016, 2019, 2022) kurulumu,

yapılandırılması, yönetimi, yükseltilmesi, bakım, izleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Uygulama sunucularının (IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) VMware, HyperV vb. sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

ğ) Veri depolama ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı cihazlarının kurulum, yapılandırması ve yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

h) SAN (Storage Area Network) konusunda deneyimli olmak,

ı) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Microsoft Certified: Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, c) VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

7) Kıdemli Veri Depolama Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Bilgi işlem merkezlerinde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network - SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

d) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

e) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,

f) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

b) Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

c) Disk ünitelerinin (Storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak,

ç) Yedekleme yazılımları (Veeam, Networker vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yapılandırma, yönetim, sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8) Sistem Uzmanı (DevOps-Linux) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Bilgi işlem merkezlerinde Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi veya DevOps mühendisi olarak toplamda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Linux sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) DevOps (Dev: Software Development and Ops: Information-Technology Operations) veya DevSecOps konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Küme halinde sistemler ve uygulamalar mimarisinin tasarımının oluşturulması, yapılandırılması ve kurulumu konusunda en az ikisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (ElastichSearch, Kubernetes, Casandra, Postgresql, Redis, Rabbitmq, Mongodb, Openshift, Ansible, AWX, Nexus repository vb.)

d) Web Server kurulum, yapılandırma, yönetim konusunda bilgi sahibi olmak, (Nginx, Apache, IIS vb.)

e) Deployment araçlarının kurulumu, yapılandırması, yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (Bitbucket, Github, Gitlab, Jenkins, Bamboo, vb.)

f) Uygulama performansı konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Mikroservis mimarisi içinde kurgu ve uyum sağlayabilecek olup Container teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

9) Sistem Uzmanı (Microsoft) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Bilgi işlem merkezlerinde en az üç (3) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft Windows sunucu ailesi (2016, 2019, 2022) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak, ç) Sanallaştırma teknolojilerinde ve VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak,

d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 10, Windows 11) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, e) Microsoft Exchange Server 2016 veya 2019 yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, f) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

g) Microsoft veya Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme, log tutma ve log inceleme ile sınıflandırma tecrübelerine sahip olmak, ğ) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak.

Tercihen;

a) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server® 2016 veya üzeri sertifika sahibi olmak,

b) Veri Merkezi kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

10) Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Bilgi işlem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) hakkında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemleri konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) SIEM ve log yönetimi konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

f) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware gibi sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,

ğ) Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

h) Docker, Kubernetes gibi konteyner teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) Rhel/Suse Linux sertifikasyonuna sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

c) OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,

ç) CEH sertifikasına sahip olmak,

d) Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

e) Güvenlik operasyonları konseptlerine hakim olmak (perimeter defense, data loss preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi).

11) Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Bilgi işlem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Sızma testi metodolojileri ve raporlama yöntemleri hakkında deneyimli olmak,

ç) Nmap, Wireshark, Nessus, NeXpose, Metasploit, AppScan, WebInspect, Burp Suite ve Acunetix araçlarının en az üçünde deneyimli olmak,

d) Python, Perl, Ruby, Power Shell, Bash veya C++ programlama dillerinin en az birisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

f) Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Kod Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

h) Linux işletim sistemi ürünlerinin yönetilmesi, kurulması, izlenmesi konusunda deneyimli olmak,

ı) Yeni, açık kaynak kodlu teknolojileri öğrenmeye meraklı ve ilgili olmak,

i) E-Mail gateway ve antivirüs konularında tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

a) Rhel/Suse Linux sertifikasyonuna sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

c) OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,

ç) CEH sertifikasına sahip olmak,

d) Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

e) Güvenlik operasyonları konseptlerine hakim olmak (perimeter defense, data loss preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi).

12) Kıdemli Ağ Yöneticisi (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) Bilgi işlem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya bilişim ağları yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) DNS, DMVPN, mGRE, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yük dengeleyici (Load Balancer) cihazları yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak,

f) IPSEC ve SSL, VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda ileri seviyede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) SDN mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Sistem odası taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

i) ISO/IEC 27001/27002 hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak,

k) Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan en az ikisine sahip olmak;

. PCNSE (Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer)

. CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

. OSCP (Offensive Security Certified Professional)

. JNCIA-Junos (Juniper Networks Certified Associate-Junos)

. GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester)

Tercihen;

a) CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

13) Ağ Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Bilgi işlem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya bilişim ağları yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

ç) CISCO, Juniper ve HP Omurga, kenar ağ anahtarı ve router yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) NAC (Network Access Control) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Adalet Bakanlığı 22 Bin 120 Yeni Personel Alımı Yapacak! Adalet Bakanlığı 22 Bin 120 Yeni Personel Alımı Yapacak!

f) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,

g) Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak.

Tercihen;

a) JNCIA-Junos (Juniper Networks Certified Associate-Junos) sertifikasına sahip olmak.

14) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) .Net ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 10 (on) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 20.000.000 kullanıcılı ve yoğun trafik alan sistemlerin yazılım geliştirme faaliyetlerinde en az 4(dört) yıl rol almış olmak ve belgelemek,

c) C# ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

ç) Vb.Net ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

d) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core MVC ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

e) Web servisleri, SOAP, REST, WCF, Web API gibi teknolojiler hakkında tecrübeli olmak, f) JQuery, JavaScript AJAX, HTML, HTML5, CSS vb. web teknolojilerinde tecrübeli olmak,

g) Knockout teknolojisi kullanımında tecrübeli olmak,

ğ) Kendo UI of Telerik kütüphanesi hakkında tecrübeli olmak,

h) WPF teknolojisinde MVVM tasarımı ile Prism Framework kullanarak uygulama geliştirme faaliyetlerinde rol almış olmak

ı) Windows Servislerinin geliştirilmesinde tecrübeli olmak,

i) Multi-thread programlama ve thread senkronizasyonu konusunda tecrübeli olmak,

j) MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, Procedure ve Function konularına ileri seviye tecrübeli olmak,

k) T-SQL bilgisine hakim olup ileri seviye tecrübeli olmak,

l) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübeli olmak, m) MongoDB teknolojisine hakim olmak ve en az 1(bir) projede kullanmış olmak, n) RabbitMQ teknolojisine hakim olmak ve en az 1(bir) projede kullanmış olmak, o) Redis ve Kafka teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, ö) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT) kullanmış olmak, p) Visual Studio kullanımında ileri seviye tecrübeli olmak,

r) SOLID prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

s) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

ş) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübeli olmak,

t) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında tecrübeli olmak,

u) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

ü) Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında tecrübeli olmak,

v) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, y) Proje geliştirme ve süreç yönetimi araçlarının kullanımını biliyor olmak.

15) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) .Net ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 5 (beş) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 10.000.000 kullanıcılı ve yoğun trafik alan sistemlerin yazılım geliştirme faaliyetlerinde en az 3(üç) yıl rol almış olmak ve belgelemek,

c) C# ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

ç) Vb.Net ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

d) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core MVC ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

e) Web servisleri, SOAP, REST, WCF, Web API gibi teknolojiler hakkında tecrübeli olmak,

f) JQuery, JavaScript AJAX, HTML, HTML5, CSS vb. Web teknolojilerinde tecrübeli olmak,

g) Knockout teknoloji kullanımında tecrübeli olmak,

ğ) Kendo UI of Telerik kütüphanesi hakkında tecrübeli olmak,

h) WPF teknolojisinde MVVM tasarımı ile Prism Framework kullanarak uygulama geliştirme faaliyetlerinde rol almış olmak,

ı) Windows Servislerinin geliştirilmesinde tecrübeli olmak,

i) MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, Procedure ve Function konularına tecrübeli olmak,

j) T-SQL bilgisine hakim olup tecrübeli olmak,

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübeli olmak,

l) RabbitMQ teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT) kullanmış olmak,

n) Visual Studio kullanımında ileri seviye tecrübeli olmak,

o) SOLID prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ö) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

p) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübeli olmak,

r) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında tecrübeli olmak,

s) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

ş) Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında tecrübeli olmak,

t) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

u) Proje geliştirme ve süreç yönetimi araçlarının kullanımını biliyor olmak.

16) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (3 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) .Net ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 3 (üç) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

b) C# ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

c) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core MVC ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

ç) Web servisleri, SOAP, REST, WCF, Web API gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

d) JQuery, Javascript, AJAX, HTML, HTML5, CSS vb. Web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

e) WPF teknolojisinde bilgi sahibi olmak,

f) MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

g) T-SQL bilgisine hakim olup tecrübeli olmak,

ğ) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT) kullanmış olmak,

h) Visual Studio kullanımında tecrübeli olmak,

ı) SOLID prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

j) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında bilgi sahibi olmak,

k) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

m) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

17) Görüntü İşleme Yazılım Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) C# veya C/C++ programlama dillerinde yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 3 (üç) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

b) OpenCV görüntü işleme kütüphanesi hakkında deneyim sahibi olmak,

c) Qt kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Bellek yönetimi ve pointer konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Görüntü işleme algoritmaları konularında bilgi sahibi olmak,

e) Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, Procedure ve Function konularına hakim olmak,

g) T-SQL bilgisine hakim olup deneyim sahibi olmak,

ğ) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT) kullanmış olmak,

h) Visual Studio kullanımında deneyim sahip olmak,

ı) SOLID prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

j) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri konularında bilgi sahibi olmak,

k) Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) C++ 11 ve üstü standartlara hakim olmak,

b) Multi-thread programlama ve thread senkronizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

c) TCP soket programlama konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Makine Öğrenmesi / Derin Öğrenme konularında çalışmış, nesne tanıma ve sınıflandırma alanında bilgi sahibi olmak,

d) Tensorflow, pytorch, sckit-learn, sckit-image vb. kütüphaneleri biliyor olmak,

e) WPF, MVVM, Prism Framework ve IoC(Inversion Of Control) konularında bilgi sahibi olmak,

f) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

18) Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) En az 3 (üç) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek, b) Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zeka vb. konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Pandas, Keras, NumPy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Jupyter Notebook üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

d) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

a) OpenCV kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT) kullanmış olmak,

c) MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak.

19) Kıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) Mobil cihazlar için (Android, iOS) native uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak ve en az 5 (beş) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

b) Mobil uygulama geliştirmede kullanılan Java, Kotlin, Objective-C ve Swift programlama dillerinde tecrübeli olmak ve belgelemek,

c) Android için Android Studio geliştirme ortamının kullanımında tecrübeli olmak,

ç) iOS için Xcode geliştirme ortamının kullanımında tecrübeli olmak,

d) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 5.000.000 kullanıcılı, yoğun trafik alan ve güncel uygulama marketlerinde (Google Play Store, Apple AppStore, Huawei AppGalery) yayında olan mobil uygulama projelerinde yazılım geliştirme faaliyetlerinde en az 3(üç) yıl rol almış olmak,

e) JSON hakkında tecrübeli olmak,

f) REST API hakkında bilgi sahibi olmak,

g) MVC ve MVVM mimarileri hakkında tecrübeli olmak,

ğ) VIPER mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Reactive programlama konusunda tecrübeli olmak,

ı) Versiyon kontrol sistemleri (GIT) konusunda tecrübeli olmak,

i) Mobil uygulama kullanıcı deneyimi (UX) konusunda tecrübeli olmak,

j) UIKit ve SwiftUI konularında tecrübeli olmak,

k) SOLID prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Uçtan-uca şifreleme algoritmaları konusunda tecrübeli olmak,

m) Google Firebase, Google Servisleri, Huawei Servisleri konusunda tecrübeli olmak,

n) Flutter hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

o) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

ö) Nesneye yönelik prensipler ve Tasarım Desenleri konularında tecrübeli olmak,

p) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübeli olmak,

r) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında tecrübeli olmak,

s) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

ş) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

t) Proje geliştirme ve süreç yönetimi araçlar kullanımını biliyor olmak.

20) Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Mobil cihazlar için (Android, iOS) native uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak ve en az 3 (üç) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

b) Mobil uygulama geliştirmede kullanılan güncel programlama dillerinden (Java, Kotlin, Objective-C, Swift) en az birinde tecrübeli olmak,

c) Android için Android Studio geliştirme ortamının kullanımında tecrübeli olmak,

ç) iOS için Xcode geliştirme ortamının kullanımında tecrübeli olmak,

d) JSON ve REST API hakkında bilgi sahibi olmak,

e) MVC mimari hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Reactive programla hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Versiyon kontrol sistemleri (GIT) hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Mobil uygulama kullanıcı deneyimi (UX) konusunda bilgi sahibi olmak,

h) SOLID prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

i) Nesneye yönelik prensipler ve Tasarım Desenleri konularında bilgi sahibi olmak,

j) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

21) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) En az 5 (beş) yıl Java yazılım geliştiricisi olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek, b) Java ortamında yazılım geliştirme konularında iyi derecede bilgi ve beceriye sahip olmak, c) Java 8 ve üzeri versiyonlar ile geliştirilen yazılım projelerinde çalışmış olmak,

ç) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

d) Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA kullanmış olmak,

e) Grails ve Java Play Uygulama Geliştirme Çatıları ve Groovy ile yazılım geliştirmek,

f) MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

g) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Konteyner Mimarisi, Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,

h) RabitMQ, Redis, ElasticSearch servis ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Linux uygulama sunucuları, tercihen Debian ve Centos, ile çalışmış olmak,

k) Versiyon Kontrol Sistemlerini, tercihen GIT ve/veya SVN, kullanmış olmak,

l) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

m) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS vb. web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

n) CI-CD Süreçleri, tercihen Jenkins, hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o) Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle, Ant) konusunda deneyim sahibi olmak, ö) Jasper Report konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

b) Sonatype nexus hakkında bilgi sahibi olmak,

c) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

22) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (3 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) En az 5 (beş) yıl Java yazılım geliştiricisi olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek, b) Java ortamında yazılım geliştirme konularında iyi derecede bilgi ve beceriye sahip olmak, c) Java 8 ve üzeri versiyonlar ile geliştirilen yazılım projelerinde çalışmış olmak,

ç) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

d) Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA kullanmış olmak,

e) MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Versiyon Kontrol Sistemlerini (GIT veya SVN) kullanmış olmak,

ı) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

i) JQuery, JavaScript, HTML, XHTML, CSS, JSF vb. web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) CI-CD Süreçleri, tercihen Jenkins, hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Ant) konusunda deneyim sahibi olmak,

l) Jasper Report konusunda bilgi sahibi olmak, m) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

b) Sonatype nexus hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Java Play Uygulama Geliştirme Çatısı ile yazılım geliştirmek,

ç) Konteyner Mimarisi, Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Linux uygulama sunucuları, tercihen Debian ve Centos ile çalışmış olmak,

e) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak, f) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

23) Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (3 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) En az 3 (üç) yıl Java yazılım geliştiricisi olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek, b) Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

ç) MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

d) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Versiyon Kontrol Sistemlerini (GIT veya SVN) kullanmış olmak,

f) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS vb. web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,

b) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,

c) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

ç) İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

24) Kıdemli Önyüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Önyüz geliştirme alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) ASP.Net Core MVC ortamında yazılım geliştirme hakkında bilgi sahip olmak,

c) İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ç) Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,

d) Node.js ve npm hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Webpack, Grunt, Redux vb. teknolojilerden birinde deneyim sahibi olmak,

f) Tarayıcılar arası uyumluluk sorunları konusunda tecrübeli olmak,

g) Web uygulamaları performansı konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Ant Design, Material UI gibi UI kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak, h) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT veya SVN) kullanmış olmak.

Tercihen;

a) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

25) Önyüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar) a) Önyüz geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, b) CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, c) Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,

ç) Node.js hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Tarayıcılar arası uyumluluk sorunları konusunda tecrübeli olmak,

e) Web uygulamaları performansı konusunda deneyim sahibi olmak, f) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT veya SVN) kullanmış olmak.

Tercihen;

a) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ A- BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 19.01.2023 - 02.02.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.

Başvurular e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılacağından, adayların e-Devlet hesabı ve şifresinin bulunması zorunludur. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru yaparak, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz etmek suretiyle temin edebilirler.

B- İSTENİLEN BELGELER

1) Adayların kimlik, fotoğraf ve adres bilgisi, lisans mezuniyet bilgisi, varsa 2022-KPSS Lisans KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı olmayan adayların puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.), varsa İngilizce dilinde YDS puanı veya bu dilde ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen diğer sınav puanı (Belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Geçerli yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.), askerlik durum bilgisi ve adli sicil kaydı bilgisi, (Bu bilgiler, e-Devlet üzerinden temin edilecektir. Adayların istenilen bilgilerinin başvuru ekranında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

2) Detaylı Özgeçmiş Belgesi,

3) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler, (Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü, kamu kuramlarında çalışılan süreler için bilişim personeli olarak çalıştığını ve sürelerini belirtecek şekilde ilgili kuramlardan alınacak belge aranacaktır.)

4) Çalışma sürelerini gösteren belgeler, (ÖZEL ŞARTLAR' da belirtilen tecrübe ve çalışma deneyimini gösteren çalışma belgesi, Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Unvan listesi, Hizmet Dökümü, GENEL ŞARTLAR (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, Kamu kuramlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge) (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında bilişim personeli olarak geçtiği belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır.)

5) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

6) ÖZEL ŞARTLAR' da belirtilen sertifikalara ilişkin belge,

7) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi.

C- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 07.03.2023 tarihinde ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden bildirilecektir.

III- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda adaylara başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.

Komisyon, adaylardan başvurdukları kadro pozisyonu ile ilgili soruları uygulamalı olarak bilgisayar başında cevaplamalarını isteyebilecektir. Adaylar, kendilerinden beklenen nitelikleri karşılama derecelerine ve verdikleri cevapların ilgili sorulardan beklenilen en uygun çözüme yakınlığı derecesine göre değerlendirilecektir.

Sınav sonuçları, adaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden

bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının pozisyonların ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

V- İLETİŞİM

Adres: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA

Telefon: 0312 298 80 00

İlan olunur.

Editör: Ertuğrul Gülmez