Memurların yarı zamanlı çalışması hakkında mahkeme kararı  2016 yılında yapılan düzenleme ile memurların doğum sonrasında çocuk okul çağına gelene kadar yarım gün izin hakkı tanınmıştı. İlgili kanun maddesinde yarım gün izin hakkından kimlerin faydalanacağı Cumhurbaşkanlığınca yayımlanacak usul ve esaslarla belirleneceği yönünde düzenleme yapılacağı hüküm altına alınmış olmakla ilgili düzenleme yapılmadığından memurlar yarım gün izin hakkından faydalanamamaktadırlar.Ancak kurumlarından yarım gün izin hakkı talep eden memurların red cevabı üzerine dava açmaları halinde yarım gün izin hakkından faydalanmaları mümkün olmaktadır.

2016 yılında, 657 sayılı Kanununa Ek Madde 43 eklenerek yarı zamanlı çalışma hakkı tanınmıştır. O madde şu şekildedir: "Ek Madde 43 - Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler.

 Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır.

Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı

Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.

Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir." Yarım Gün İzin Hakkından Faydalanmak için kurumuna başvuran memurun bu talebinin red edilmesi üzerine konuya ilişkin mahkemeye dava açan memurun talebi idare mahkemesince kabul görmüştür.

İdare mahkemesi aşağıdaki gerekçeyle, Emniyet Genel Müdürlüğünün verdiği red cevabını iptal etmiştir:

"İlgili Kanun hükmünde yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu ve bu kapsamda Bakanlar Kurulunca alınmış bir karar bulunmadığı gerekçesiyle yapılan başvuru reddedilmiş ise de, memur olarak görev yapmakta olan davacının kendisine kanunen tanınan bu hakkı kullanmasının önünde yasal bir engel bulunmadığı, kanunen aranan koşulların sağlandığı, haktan yararlandırılma hususunda Bakanlar Kurulu tarafından henüz bir düzenleme yapılmamış olmasının açıkça kanunla tanınmış hakkın kullanılmasına engel olamayacağı, söz konusu düzenlemenin ne zaman yapılacağı hususunda herhangi bir sürenin de belirlenmediği göz önünde bulundurulduğunda hakkın belirlilik ilkesine aykırı olarak kısıtlanarak yarım zamanlı çalışma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline

" BÖLGE İDARE MAHKEMESİ, İDARE MAHKEMESİ KARARINI ONADI Emniyet Genel Müdürlüğü, idare mahkemesinin bu kararını istinaf yoluyla itiraz etmiştir. Ancak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 2017/2693 Esas Nolu kararıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünün istemini reddetmiştir. 
 

Editör: Sinan Yıldırım