14 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32132

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 6932

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

13 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1– 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(13) Ülkemizde hâlihazırda perakende satışı bulunan veya perakende satış fiyatı talep edecek olan ithal ürünlerin, kaynak ürününün on ikinci fıkra kapsamında tespit edilemediği durumlarda, herhangi bir ülkede perakende satışı olmayan ve sadece hastane kanalıyla satışa sunulan ürünün depocuya satış fiyatı, gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınır.

(14) Ülkemizde referans ürünü bulunmayan veya ülkemizde bulunan referans ürünü kaynak ürün olarak alınamayan imal eşdeğer ürünler için kaynak ülke araştırması yapılmaz. Hâlihazırda maliyet kartı ile fiyatlandırılmış olup ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal eşdeğer ürünler için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yeniden, referans ürün araştırması yapılmaz veya kaynak ülkelerde kaynak fiyat tespit edilmesi halinde bu fiyat hesaplamalarda dikkate alınmaz.”

MADDE 2– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 2 nci maddenin, sekizinci fıkrasında yer alan ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

Depocuya Satış Fiyatının; Depocu Kârı (%)
10 TL’ye kadar olan kısmı için (10 TL dâhil) 9
10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL dâhil) 8
50-100 TL arasında kalan kısmı İçin (100 TL dâhil) 7
100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dâhil) 4
200 TL üstünde kalan kısmı için 2
Depocuya Satış Fiyatının; Eczacı Kârı (%)
328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) 28
328-657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) 18
657 TL üstünde kalan kısmı için 13

MADDE 3– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Mahkemeden ‘Hak İhlali' Kararı: ‘Aile Bütünlüğü’ Detayı Mahkemeden ‘Hak İhlali' Kararı: ‘Aile Bütünlüğü’ Detayı

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Geri ödemesiz ürünler hariç olmak kaydıyla, Detaylı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ve Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 55,90 TL (55,90 TL dâhil değil) altında olan ürünler için Depocuya Satış Fiyatına;

a) Mevcutta Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 37,10 TL ve altında olan ürünlere; 37,10 TL’yi aşmayacak şekilde,

b) Mevcutta Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 37,11 TL (dâhil) ile 55,89 TL arasında olan ürünlere: 55,89 TL’yi aşmayacak şekilde,

4 TL’ye kadar artış verilir. Fiyat korumalı ürünlerde 3 7,10 TL ve altında, diğer ürünlerde 19,39 TL altında olan ürünlere verilen bu artış mahsuplaşma işleminden muaf tutulur. Fiyat korumalı ürünlerde 37,11 TL ile 55,89 TL arasında, diğer ürünlerde 19,39 TL ile 55,89 TL arasında olan ürünlere verilen bu artış gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde mahsuplaşma işleminden muaf değildir.”

MADDE 4– Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi kapsamında Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesine eklenen on üçüncü fıkra, 9/11/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Ertuğrul Gülmez