CUMHURBAŞKANI KARARI

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de

Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Devlet Memurları Kanununun

15 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine otuz ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Vakıflar Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak mimar, mühendis, şehir plancısı, müze araştırmacısı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, sosyal çalışmacı ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı sözleşmeli personel yukarıdaki hükümlere bağh olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katma kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Ertuğrul Gülmez