Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı

Sürmene Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan üyemizin, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 27 Ocak 2023 tarihinde saat 16.00 ile ertesi gün saat 08.00 arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 27 Ocak 2022 tarihli ve 9075 sayılı işlemin; dava konusu işlemin Vali tarafından değil İl Sağlık Müdürü tarafından tesis edildiği, doktorların il içi atama ve/veya görevlendirme yönünde işlem tesisinin valinin yetkisinde olduğu, valiye tanınan bu yetkinin devredilemeyeceği, işlemin yetki unsuru yönünden hukuka uygun olmadığı; öte yandan, davacının muvafakati alınmadan işlem tesis edildiği, harcırahın peşin olarak verilmediği ileri sürülerek iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemli dava Hekimsen tarafından açıldı.

5442 sayılı kanunun emredici hükmü uyarınca ilde görev yapan personelin il içi atama ve görevlendirme yetkisi il valisinde olduğu halde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371. maddesi ile il sağlık müdürlerine il içinde atama ve görevlendirme yetkisi verildiği, mevcut durum itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddesinin 5442 sayılı Kanunun 8. maddesine aykırı hükümler içerdiği, bu nedenle uyuşmazlıkta yukarıda yer verilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili hükmü gereği 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371/3. fıkrasının üst normu olan 5442 sayılı Kanunun 8. maddesinin uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8. maddesinde, ilde görev yapan memurların, il içinde görev yerlerinin değiştirilmesinin veya geçici süreyle görevlendirilmesinin ya da geçici görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin işlemlerin valiler tarafından yapılacağının emredici olarak düzenlenmesi ve valiye tanınan bu yetkinin devredilmesinin mümkün olmaması, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de başka bir idari makama verilemeyeceği hususu dikkate alındığında, vali tarafından tesis edilmesi gerekirken yetkisi olmayan İl Sağlık Müdürü tarafından tesis edilen dava konusu geçici görevlendirme işleminde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; dava konusu işlemin geçici görevlendirmeye ilişkin olduğu göz önünde bulundurulduğunda sonuçları itibarıyla davacı açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle;

1) Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulmasına,

2) Kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 13 Ocak 2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Editör: Ertuğrul Gülmez