30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı’nın 4198 sayılı Kararı ile “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”  içeriğinde, “aile hekimliğinde görev alan sağlık çalışanlarının aleyhine düzenlemeler bulunması, çalışma şartlarının ağırlaştırılması, fesih işlemlerinin kolaylaştırılması, iş yükünün artmasına karşılık ödemelerin azalması, iş güvencesinin ortadan kalkması, aile hekimliğinin işleyiş ve özüne zarar verilmesi” nedenleriyle, muhtelif Sendika, Oda, Dernek ve diğer sağlık meslek örgütleri, ortak bir karar alarak, 27.08.2021 tarihinde “1 Günlük İş Bırakılmasına” karar verilmiştir.

İzmir İli Karşıyaka İlçesi’nde bir Aile Sağlığı Merkezi’nde “aile hekimi” olarak görev yapmakta olan,  iş bırakma kararı doğrultusunda, ulusal ve uluslararası bağlamda düzenlenmiş bulunan “çalışma özgürlüğü, sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü” kapsamında, 27.08.2021 tarihinde “iş bırakma eylemlerine katılım göstermiştir.”

İş bırakma eylemine katılması nedeniyle aile hekimi hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Başlatılan disiplin soruşturması kapsamında, üyemize 12 ihtar puanı verilmiştir.  İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Yargılama sonucunda, İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından, davanın kabulüne ve dava konusu İHTAR PUANININ İPTALİNE karar verilmiştir.

İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararına karşı idare tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. İstinaf başvurusunu inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, idarenin istinaf başvurusunu reddetmiş ve İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı kesinleşmiştir.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de

Kararı Değerlendiren  Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “İzmir 5. İdare Mahkemesi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi kararları, “sendikal faaliyette bulunma ve örgütlenme özgürlüğümüzün engellenemeyeceği” yönünde idareye büyük bir ders olmuştur.

Haklı iş bırakma eylemlerimizi, sesimizi duyurmamızı, taleplerimizi dile getirmemizi engelleyemezsiniz!

Haklı eylemlerimizi engelleyen herkes, hukuk zaferlerimiz karşısında “kaybeden taraf” olmaya mahkûmdur!

Herkes olan biteni izlerken, Genel Sağlık-İş yine farkını ortaya koyarak üyelerinin yanında olmuş, böylesine güzel ve hukuki bir kazanım ortaya çıkmıştır. Genel Sağlık-İş, her zaman olduğu gibi yine “emsal bir karara” imza atmıştır. Bu vesileyle, tüm sağlık emekçilerini “gerçek mücadele Sendikası” olan Genel Sağlık-İş çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

Editör: Ertuğrul Gülmez